Verlossing/redding is Jeshua(Jezus) in Hebreeuws

Je kunt op aarde goed hebben geleefd en altijd je best hebben gedaan en menen:’Ondanks mijn fouten was ik toch geen slecht mens!’
Wellicht dat iemand zijn leven zelfs heeft ingezet voor anderen en het leven heeft verloren voor anderen. Toch draagt ieder genoeg ballast mee waardoor de vrije weg naar het hemels Paradijs is afgesloten. Ballast waarvan je moet worden bevrijd voordat vrije toegang tot het hemels Paradijs mogelijk is.

In dit artikel leg ik het principe uit van goed/kwaad en schuld/verlossing zonder gebruik te maken van Bijbelteksten. De uitdaging om de teksten te ontdekken laat ik aan de lezer.

Over ‘goed’.
Onze waardering van ‘goed’ is vaak aards en humanistisch. Wat ik goed vind is voor een ander gewoon. Wat ik kwaad vind daar raakt een ander niet door bewogen.

Waar meten we goedheid aan af?

Wanneer we het begrip verlossing willen omschrijven, dan moeten we eerst de begrippen goed en kwaad te omschrijven. In ons als mensen, die deel uitmaken van de schepping, komen goed en kwaad op zijn tijd naar buiten, we zijn met beide behept.

Hoe beschrijf je ‘goed’?
Sommige mensen moeten 12 uur per dag werken voor een hongerloontje, hen wordt veel onrecht aangedaan, en tegelijk zijn ze gelukkig met elkaar en kunnen zelfs feesten en lachen en het leven als goed ervaren met elkaar. Anderen zijn met een miljoen nog niet gelukkig zijn, kunnen niemand vertrouwen, en niemand is goed in hun ogen dan alleen diegenen die hen tot voordeel zijn.
De een vindt dat hij iets goeds gedaan heeft door 2 euro in de collecte te doen, de ander geeft iedere maand 50 euro en vindt dat normaal.
Hier op aarde is het begrip ‘goed’ dus relatief, iedere vult het zelf in, ieder heeft zijn/haar opvoeding en ervaring, zijn of haar eigen meetlat.

Maar GOED is niet normaal, het gaat verder dan normaal.

‘Goed’ overstijgt als het ware zichzelf. Wat ik nu goed vind, dat is over een jaar normaal, en dan vraagt goeddoen meer. Maar wat is het toppunt van ‘goed’? Wanneer kan het niet beter?

Goed kan niet meer beter wanneer:

Het Leven is zonder enig gebrek; het de ziel volledig vervult en omgeeft en daarin liefde en erkenning onvoorwaardelijk worden verkregen, en deze goedheid onvoorwaardelijk gedeeld kan worden, eindeloos.

Goed is dus overmatige volheid van Leven dat boven humanistisch ‘goed’ uitgaat, het gaat zelfs boven het aards bestaan uit.

JHWH, de God van de Bijbel, is DIE bron van Leven.

Hij is Leven en gunt Leven. Hij is een macht, een gevende macht en onuitputtelijke bron. Maar…hier op aarde geeft Hij voorwaardelijk. Hij geeft Leven op Zijn voorwaarden, daarover verder meer.

Hij schiep dit heelal en het leven temidden van een eeuwigheid waar ook het kwaad zijn eeuwig bestaan had en heeft.
Kwaad staat lijnrecht tegenover goed. In het Yin-Yan denken moeten goed en kwaad in evenwicht zijn. Dit is een dwaling die aangeeft dat deze oosterse filosofie nooit van het kwaad afkomt. Oosterse religies leiden nooit tot eeuwig leven, ze houden de mens gebonden in religie dat “goed” voelt, maar leiden de mens naar een eeuwige dood.

Over kwaad.
Kwaad is eveneens een relatief begrip. Wanneer we naar Nazi-Duitsland kijken zagen we mensen die meenden goed te doen door Joden uit te moorden, maar wij beoordelen Nazi-Duitsland als kwaad. Wanneer een uitgehongerd mens een brood steelt zullen de meeste van ons daar begrip voor hebben, en dat niet als kwaad maar noodzakelijk beschouwen om te kunnen leven. Maar de bakker denkt daar anders over, hij vind het een kwade handeling. In sommige landen kost een dergelijke daad je hand. Dus wat is ‘kwaad’?

Hoe beschrijf je ‘kwaad’?
Kwaad is een macht en kenmerkt zich als een zwart gat dat nooit verzadigt raakt, dat ieder en alles in zichzelf wil opzuigen om van Leven te beroven. Kwaad is egocentrisch en staat lijnrecht tegenover Leven. Sterker, kwaad in zichzelf kent geen leven, is gitzwart en leeg en zuigt als een tyfoon alles in zich op.

Waar ‘goed’ het leven gunt, daar eist ‘kwaad’ alles op voor zichzelf.

Het is dus een macht, met zuigende kracht, weg van het leven tot in de dood.
Kwaad is  de macht die heerschappij heeft over deze aarde, over deze schepping. Doe je niets dan neemt het kwaad zijn plek in. Kijk naar grote steden die werden opgezet om het voor de mens leefbaar te maken, en hoe criminaliteit stap voor stap de macht overneemt. Dat is de kracht van kwaad. Klein kinderen, hoe lief ze vaak kunnen zijn, als je hen niet opvoed gaat het meestal de verkeerde kant op.

Voor goed moet je kiezen, kwaad komt vanzelf.

Kwaad wordt hier op aarde door satan/de duivel vertegenwoordigd. Satan was het eerste “slachtoffer” van ‘kwaad’. Satan, de eerste en hoogste vertegenwoordiger van God in de hemel heeft zich laten verlijden om meer te willen zijn dan God zelf. Satan’s verlangen werd gekenmerkt door ‘eisen’ naar meer.

Let op, de bron heet ‘kwaad’ en niet satan, satan is vertegenwoordiger van ‘kwaad’.

Kwaad is de macht die heerschappij heeft over deze aarde, en jou en mij van nature gevangen heeft. We zitten er aan vast, we doen kwaad al willen we dat niet. Onze ziel zit aan de kwade heerschappij vast, het heeft volkomen grip op ons diepste binnenste. Het houdt ons af van de mogelijkheid om bij die God van Leven te zijn. Er is er iets nodig om ons te verlossen, los te maken van de heerschappij van ‘kwaad’. Er is iets nodig om ons opnieuw met het Leven, met God, te verbinden.

Over leugen.

Leugen is schijnbare waarheid.

Een van de sterkste instrumenten van ‘kwaad’ is leugen. De Bijbel zegt dat satan de vader van de leugen is. Satan stelt ‘kwaad’ voor als ‘waar’ en ‘goed’. Een simpel voorbeeld vinden we in het feit dat velen menen dat het goed is om rijk te zijn. Gezien vanuit Gods hemels oogpunt is dit een leugen, want rijkdom bindt de mens aan het aardse en houdt het eeuwige leven(de hemel) op afstand.
Leugen laat zich veelal niet kennen als iets slechts, nee het toont zich als ‘goed en plezierig voor de mens’. Humanisme is één van die leugens. Leugen bedekt de waarheid met heerlijk sausje voor de aardse mens , het geeft een heerlijke ervaring in het hier en nu; het voelt goed, en dat is het bedrieglijke. 

Een goed voorbeeld geeft ons de mens die afhankelijk is van verdovende of opwekkende middelen om zich “goed” te voelen. Tegelijk is dit goede gevoel niet alleen afhankelijk van aardse middelen, maar het bindt de mens, het maakt de mens afhankelijk van aardse middelen om een “goed” gevoel te hebben. Tegelijk wordt een verslaafd mens langzaam afgebroken tot de dood volgt. Afhankelijkheid = gebondenheid = niet vrij. Al wordt een tijdelijk “goed” gevoel ervaren, de mens is gebonden, niet vrij.

Wanneer je diepst verlangen uitgaat naar deze vormen van “goede” ervaringen, dan is de ziel gebonden aan dit aardse goede en zal nooit het Leven, het hemelse Leven kunnen ervaren dat ik hiervoor beschreef. Zielen die hun zinnen op het aardse hebben gezet kunnen de hemelse heerlijkheid niet ervaren. Deze zielen hebben maar één perspectief, hebben maar één einddoel voor ogen en dat is de dood, de eeuwige dood. Een mens kan dan maar twee dingen doen: 1. verder gaan en de echte nood verdoven met aards genot, of 2. een keuze maken om voor Jezus en tegen de afhankelijkheid van aards genot en verdoving van pijn.

Ik heb het overigens niet over verantwoord en gematigd gebruik van aardse goederen die in dankbaarheid van God ontvangen, en nodig zijn als eerste levensbehoeften en om op gepaste wijze de dingen van het leven te vieren.

Aardse gebondenheid als feit!
Jij en ik hebben er niet voor gekozen om van nature vast te zitten aan het aardse leven, dat is gekomen toen onze eerste voorouders Adam en Eva zich daaraan hebben overgegeven. Adam en Eva waren eerst van nature met hun ziel verbonden aan het Leven, maar hebben gekozen om naar aards geluk te verlangen, zij vonden dat ‘goed’. Aards geluk verkiezen boven God maakt dat de mens niet alleen aan het aardse gebonden wordt,

het maakt dat de mens automatisch loskomt van God die Leven is en geeft. Dit is een wet zoals de wet de wet van zwaartekracht.

Respecteer de zwaartekracht niet niet en laat je voorover vallen, dan zul je merken dat die wet bestaat. Zo ook is er een geestelijke wet die over gebondenheid en verlossing gaat. Dat kun je niet bediscussiëren en daarover kun je niet onderhandelen. Gaat je verlangen uit naar het aardse, dan wordt je er automatisch aan verbonden.

De vraag is: kunnen van onszelf los komen van het aardse en verbonden raken aan het Leven dat GOED is?

Schuld en losprijs
Zoals ik eerder schreef merken we de gebondenheid van onze ziel aan het aardse doordat de macht van kwaad zich in ieder van ons laat gelden. Ieder van ons zal voor zichzelf een keuze moeten maken om daarvan los te willen komen.

Zijn we bewust hoe groot de schuld is die vanaf Adam en Eva op de mens, en ook op ons rust? Ik geloof het niet!
Zijn we bewust hoe vaak we zelf zijn opgeslokt door aardse verlangens i.p.v. dat we verlangden en kozen voor ‘goed’(lees God). Ik denk het niet!
Zijn we bewust dat God zelf de eigenaar is van onze ziel, en de zeggenschap daarover aan de mens, aan jou en mij heeft overgedragen, en dat jij en ik die zeggenschap verloren zijn. Ik denk het niet. Maar kwaad neemt steeds weer de overhand over ons, al willen we dat niet, en dat kan niemand ontkennen.

Zijn we bewust dat er een mogelijkheid is om die zeggenschap weer aan Hem, aan God over te geven door onze ziel te laten loskopen van het aardse. Besef goed wat ik hier schrijf: TE LATEN…loskopen. Dat hoop ik wel!

Wat ik nu schrijf is niet eenvoudig, maar het is zoals het is!
Jij en ik zijn van geboorte geen eigenaar van onze eigen ziel, satan is dat. Wij worden als nageslacht van Adam en Eva als zondige mensen geboren, of je het leuk vind of niet. Dit is eveneens een wet waarover je niet kunt onderhandelen, dit moet je accepteren. Satan is eigenaar omdat Adam en Eva zich aan hem hebben verbonden door te doen wat God had verboden. Ze werden daarmee schuldig naar God en eigendom van satan.

De Enige die weet wat onze ziel waard is, en hoe groot de schuld is van mens, is de Schepper zelf.

Dit heeft Hij kenbaar gemaakt in de wet die Hij door Mozes aan Israël gaf. Onze ziel loskopen na een enkele zonde, zodat satan er geen(niet meer)  zeggenschap over krijgt, kan alleen als een andere schuldloze ziel sterft in plaats van ons. Besef goed wat ik hier schrijf: alleen DE WAARDE VAN EEN ANDERE SCHULDLOZE ZIEL…kan de schuld die we tegenover God hebben vereffenen…en zelfs loskopen, losmaken van satan.

In de wet die God via Mozes aan Israël gaf werd alleen gesproken over het vereffenen, ofwel betalen van schuld. Dit door de ziel van een dier de schuld te laten wegnemen van een mens die een zonde heeft gedaan. Met het offer dient een mens ook te belijden dat hij/zij schuldig is en werd symbolisch de schuld op dat dier gelegd. Het moest een gaaf, een perfectie dier zijn, een lievelingsdier. Die bekentenis van schuld door die mens was dat voor God genoeg om die ene aardse schuld te vereffenen en te vergeven. Let op! Eén zonde vraagt het gehele leven van een dier.

Hoe groot is onze schuld naar God?

De oplossing van het offerdier was tijdelijk tot de volgende zonde, en dan begint het weer opnieuw, en moest de mens opnieuw offeren.
Wat is zoveel waard dat het alle zonden, van alle mensen zou kunnen vereffenen. Alleen een eigendom van God zelf; een schuldloos reine ziel, ofwel leven dat in het bloed is, is genoeg waard. God moest dus zelf de prijs op tafel leggen om de schuld van een mens te vereffenen. De mens heeft schuld naar God. Maar God in Zijn grote liefde koos ervoor om die schuld zelf te betalen. Omdat wij als mensen die simpelweg niet kunnen betalen.

Het wonder
God verwekte een kind bij een maagd. Hij is schepper en kon eenvoudig de eicel in haar tot leven wekken. Dit werd God eerstgeboren en eniggeboren eigen kind. Let op…de ziel van dit kind was van afkomst Leven ten top.
God bracht dat kind als offer om satans het eigendomsrecht op zondige zielen te ontnemen.
Satan heeft recht om zielen vast te houden omdat ze schuldig zijn naar God.  Dit is een geestelijke wet waarover je niet kunt onderhandelen. Zolang de mens schuldig is naar God kan satan die ziel vasthouden. Hier in dit aardse leven en straks in het dodenrijk. Tot het moment dat God oordeelt over de zielen, de levenden en de doden; die tijd komt.

Maar God liet Zijn kind Jezus, die schuldloos en rein was, meer waard dan de hele wereld, Hij liet deze Jezus sterven en ontnam satan het eigendomsrecht van zielen die in geloof leven; die deze redding ook van God hebben verwacht, accepteren voor hun eigen leven en hierover eerlijk zijn(belijden). Jezus de reine en onschuldige Zoon van God maakte zichzelf schuldig met de schuld van ons. Hij nam vrijwillig de schuld op Zijn schouders en stierf aan een kruis.

Het wonder van geloof.
In die wet van Mozes staat het geheim van het geloof. Alleen die mens krijgt vergeving die eerlijk schuld erkent naar God, en deze God tegemoet treden met een offer en wachten op vergeving en genade. Omdat niets van onszelf goed genoeg is om schuld te vereffenen heeft God Zijn Zoon voorgesteld. Wanneer de mens erkent dat God Zijn Zoon geofferd heeft, en belijdt schuldig en onmachtig te zijn, en Jezus’ offer van God de Vader accepteert voor diens zonde. Dan is het GOED gemaakt met God.

Geloof werkt iets uit dat voor de mens onmogelijk is.

De weg van verlossing van ‘kwaad’
Om de mensenziel weer geheel tot eigendom van God te maken heeft Hij het volgende gesteld:

  1. de mens moet zich afhankelijk maken van- en verlangen naar Hem.
  2. de mens moet erkennen dat hij/zij zondig is en verlossing nodig heeft.
  3. de mens moet erkennen dat Jezus, die Zijn schuldloze leven liet doden om Zijn ziel te geven als losprijs voor onze ziel, dat ook voor hem/haar persoonlijk heeft gedaan
  4. de mens moet erkennen dat God zelf de eigenaar is van zijn/haar ziel en het aan Hem overgeven. Waarmee de mens vergeven, verzoend en gereinigd is, in staat om in relatie te staan met God de Vader, door Jezus. God komt door Zijn Geest in die mens wonen…alleen diegene die deze geloofsstappen hebben ondernemen weten daarvan,
  5. om daarna te willen leven vanuit gehoorzaamheid aan Hem; dat heet geloof!

De ziel van de mens die erkent het niet zelf te kunnen en ervoor kiest om eigendom van God te worden door geloof in Jezus is dan opnieuw eigendom van God; losgekocht van ‘kwaad’ en dood, los van en het aardse. Wederom geboren. Erkennen dat je schuldig bent en je leven weggeven aan God lijkt niet goed, en dat is het in aardse zin ook niet. Maar een tijdelijk aards geluk laten varen om te kiezen voor: eeuwig Leven zonder gebrek;  waar de ziel volledig vervul is en omgeven van Liefde en erkenning, onvoorwaardelijk; dat is EINDELOOS GOED.

© 2022 Baptistengemeente Ichthus Alphen a/d Rijn