In deze derde studie in de serie Levend bewijs kijken we naar Petrus hoe hij en zijn medegelovigen heen en weer worden geschud. Maar…midden in de verdrukking wil Petrus jou en mij bemoedigen om vol te houden, om getuige te zijn in onze samenleving, van een God die Zijn woord houdt, en die laat gebeuren wat is beloofd. Lees HIER de inleiding. Schrijf je HIER in om op de hoogte te blijven van nieuwe studie-artikelen.

Jezus zei: “Simon, Simon, zie, de satan eiste jullie te ziften als tarwe. Ik heb voor jullie gebeden dat jullie geloof niet ophoudt.” Lucas 22:31-32

Lees HIER : 1 Petrus 1:1-12

Luister naar dit artikel

Niet de omstandigheden bepalen onze toekomst

Petrus wist hoe het is om te worden beproefd. Jezus waarschuwde zijn discipelen eerder dat zij uiteindelijk doelwit van satan zouden worden, (Lukas 22:31-32). Maar Jezus zei tegen Petrus en zijn medediscipelen, dat Hij voor hen gebeden had, dat wanneer ze tot inkeer waren gekomen, ze dan hun broeders zouden versterken.
Dat is bijzonder, want het evangelie was nog niet gepredikt, en toch kregen de discipelen te horen dat ze de bekeerden zouden gaan versterken. Nu jij dit leest en door Petrus’ brief gesterkt wordt, worden Jezus’ woorden wederom waarheid.

In Petrus’ tijd werden hij en zijn medegelovigen uitgezonden en verstrooid, over het hele gebied rond de Middellandse Zee, en landinwaarts naar het oosten richting India. Niet zelden werd een “ander” geloof als vijandig ervaren, en werden christenen daarom ook vermoord. Ook nu zien we christenen op een zelfde wijze vervolgd worden in landen zoals die op de lijst van Open Doors staan. Maar het onophoudelijk getuigenis van onze broeders en zusters is het levend bewijs van Gods trouw en overwinningskracht. Want de blijde boodschap blijft harten winnen en zielen redden.

Ook dicht bij huis kun je heen en weer geschud worden door omstandigheden. Ook in het dagelijks leven, thuis, op werk, of elders. Je kunt het idee hebben door satan te worden gezift. Wellicht vraag je jezelf af: waarom ik, waarom op deze wijze? Let dan op!

Satan had het plan om het voor Petrus en alle andere discipelen erg moeilijk te maken. Natuurlijk met het doel om hun geloof te vernietigen. Maar juist in de verdrukking worden christenen sterker. In het proces van ziften verdwijnt het kaf; de schone schijn en menselijk kracht verdwijnen en maken plaats voor de Heilige Geest. Petrus benadrukt dat het levend bewijs van Jezus’ opstanding uit de dood, wordt geleverd in moeiten en vervolgingen. Juist dan wordt die zekere hoop ervaren bij hen die naar Jezus blijven kijken. Petrus opent met deze woorden van hoop deze brief, met de aanmoediging om die hoop vast te houden. Petrus wil niet dat we passief gelovigen zijn, want later sluit hij zijn brief af met de oproep om strijdbaar satan te weerstaan, die het op ons heeft gemunt.

Petrus geeft tenminste zes redenen waarom wij blij kunnen zijn in tegenspoed, en zeker kunnen zijn van een heerlijke toekomst, en waarom we zeker mogen zijn van de overwinning:

  1. We zijn een levende hoop (1:3) wanneer we in Jezus zijn gaan geloven zoals de Bijbel dat leert.
  2. We hebben een erfenis die nooit op raakt (1:4) omdat wij door ons geloof in Jezus als zonen en dochters zijn aangenomen door God. En Hij bewaart en bewaakt de erfenis voor ons; het eeuwige leven waar geen kwaad meer is!
  3. We hebben Gods eigen bescherming (1:5) Hij is in controle en Hij is almachtig!
  4. Ons geloof zal groeien (1:6-7), en we zullen daarin onbegrijpelijke vreugde vinden, zelfs in tijden waarin wij beproefd en bedroefd worden. Het lijden in het leven van alledag krijgt zelfs zin voor kind van God.
  5. Jezus de Redder is constant aanwezig(1:8) en wordt het duidelijkst ervaren als wij het moeilijk hebben in het leven van alledag?
  6. We hebben een verzekerde verlossing, wij zijn van schuld ontdaan; geen oordeel voor ons. Daar werd al eeuwen voor Jezus van geprofeteerd. Wij kunnen met de oude profeten verzekerd zijn dat wij met Jezus het einddoel bereiken: de uiteindelijke verlossing van alle beproevingen!

In de verzen 1-12 doet Petrus iets moois.

Hij brengt oude hoop naar het heden, en hij richt zijn blik vanuit het heden naar de toekomst.

De profeten uit de oude tijden keken uit naar de genade en profeteerde daarover. Ze keken met hoop vooruit naar de verlossing door de Gezalfde. En … en… Jezus de Gezalfde kwam!
Hierdoor kunnen ook wij nu verzekerd zijn dat God altijd Zijn beloften houdt!  Wat Hij gezegd heeft houdt altijd stand!  Ook wij kijken uit naar de (weder)komst van Jezus Gezalfde in de (nabije) toekomst … en Hij zal komen! We kunnen verzekerd zijn dat God Zijn eeuwige plan ontvouwt – ook in ons, en door ons leven van alledag!
Houdt vol, zie op Jezus, vertrouw op de leiding van de Heilige Geest; en ook jouw getuigenis zal dan het levend bewijs zijn van Gods trouw en overwinningskracht! En leef, net als de oude profeten, niet voor jezelf, maar voor hen die na jou nog moeten gaan geloven.

Vragen voor discussie:

  1. Ervaar je nu moeiten in het leven van alledag? Overdenk de woorden van Petrus en houd vol.
  2. Wat zou de zin van het lijden in jouw leven kunnen zijn?
  3. Hoe geeft jij aandacht aan de generaties na jou, die nog moeten leren wandelen in geloof?
© 2020 Baptistengemeente Ichthus Alphen a/d Rijn
   

Met Petrus leren getuige te zijn in deze tijd.

Deze studie is geschreven om te helpen, en aan te moedigen om getuige te zijn, midden in onze samenleving waar het christelijke leven naar de rand is geduwd. Petrus gebruikt het beeld van levende stenen, aan elkaar verbonden, op elkaar voortbouwend. Maar dit alles op het fundament, de hoeksteen Jezus. Dat moet toch zeker een zichtbaar en levend gebouw worden? Jezus zei: een lamp zet je toch ook niet onder maatemmer(korenmaat).

Stilstand is achteruitgang is niet alleen een gezegde, dit is een geestelijke waarheid. Zij die achterbleven in de tocht die Israël ging door de woestijn, zij vielen als eerste ten prooi aan de vijand. Zo werkt satan met zijn listen. Hij weet dat gelovigen zwak zijn wanneer ze losraken van de geloofsgemeenschap. In het volgen van Jezus kennen we drie uitdagingen:

Paulus schrijft in Kolossenzen: Een christen is overgebracht van deze wereld naar het Koninkrijk van Jezus; van het duister in het licht. Om licht te verspreiden...maar lukt dat achter de voordeur, of vanachter de TV/PC?

Openlijk ons licht laten schijnen met de opdracht om geloof, genade, vergeving, liefde, moed, vertroosting en bemoediging te laten zien. Jezus heeft het geschonken, heeft ons geroepen om een kerk te zijn van levende stenen; om de boodschap van Gods redding door Jezus te verspreiden.

In deze studie helpt Petrus ons om keuzen te maken waardoor Jezus zichtbaar(der) wordt in ons leven. Petrus begreep als geen ander dat het best spannend kan zijn in een wereld die niets van Jezus wilde weten, waar je zelfs je leven niet zeker was wanneer je over Hem vertelde. Hij schreef deze brief als christen-coach om het team van Jezus naar de eindstreep te brengen. En één ding is duidelijk in ook deze brief: Geloven doe je samen het best!

Ontdek de rijke bemoediging en aanmoediging die Jezus ons door de pen van Petrus heeft gegeven. Veel leerplezier in de school van Jezus.

Groeikracht

 

Met dank aan Peter Briscoe van de Baptistengemeente Leiden die met de eerste uitgave mede een basis heeft gelegd voor deze studie.

1 Petrus 1:3-12

3 De gezegende God en Vader van onze Leider, Jezus de Gezalfde, liet in Zijn grote barmhartigheid, onze ziel opnieuw geboren worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus de Gezalfde uit de dood; 4 daardoor erven we onbevlekte onsterfelijkheid, bewaard in de hemelen voor jullie, 5 bewaakt in de kracht van God, door geloof tot redding [van het oordeel], klaar om in de laatste tijd te worden vrijgegeven. 6 Laat dat jullie bemoedigen, al ervaren jullie nu voor korte tijd verdriet door allerlei moeiten, 7 want daarmee wordt de echtheid van jullie geloof door vuur beproefd, opdat het kostbaarder dan vergankelijk goud zal blijken, tot lof, heerlijkheid en eer van Jezus de Gezalfde bij Zijn verschijning. 8 Hem hebben jullie lief, zonder Hem gezien te hebben. En zonder Hem nu te zien vertrouwen jullie Hem, en verheugen jullie je met een onuitsprekelijke vreugde, vol van glorie, 9 met het einddoel van het geloof voor ogen; de redding van [jullie] zielen. 10 Naar deze redding hebben de [oude] profeten gespeurd om deze te ontdekken. En ze hebben geprofeteerd van die genade, voor jullie. 11 Zij probeerden te ontdekken op welke wijze, en in welke tijd, de Gezalfde zou moeten lijden, met aansluitend de heerlijkheid; zoals de Geest van de Gezalfde die in hen was, dit vooraf te kennen had gegeven. 12 Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf dienden, maar jullie. Het is jullie verkondigd door hen, en door diegenen die tot jullie gezonden zijn, die jullie de blijde boodschap hebben gebracht, vanuit de hemel, gezonden door de Heilige Geest.

(JdR rev.2021.1)