In deze vijfde studie, de tweede van het tweede deel, in de serie Levend bewijs kijken we naar Petrus hoe hij oproept om getuige te zijn als priesters, die hun leven geven om de genade van God te laten zien aan een ongelovige wereld. Wat is een beter Levend Bewijs, dan dat Jezus door jou en mij meer zichtbaar wordt. Lees HIER de inleiding. Schrijf je HIER in om op de hoogte te blijven van nieuwe studie-artikelen.

Hem, die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed – en Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt (Openb. 1:5–6).

Lees : HIER 1 Petrus 2

Het evangelie verstaanbaar maken

Jacobus, de halfbroer van Jezus, schrijft: Maar, zal iemand zeggen: Gij hebt geloof en ík heb werken. Toon mij dan uw geloof zonder de werken, en ik zal u mijn geloof tonen uit mijn werken(Jakobus 2:18)

Levende stenen zijn toch juist het levend bewijs; het is levend geloof dat zich laat zien in werken!

Jezus heeft de opdracht gegeven om mensen te leren Hem na te doen, en dat te onderhouden wat Hij geboden heeft. (Mt 28:19) Jezus zegt: Eenieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal lijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots. (Mat.7:24–26)

We zullen moeten accepteren dat de wereldcultuur en kerkcultuur twee verschillende werelden zijn, en daarnaast beseffen dat we ons moeten aanpassen om het evangelie verstaanbaar te maken. De meeste mensen om ons heen geloven niet in een persoonlijke God en hebben veelal geen besef wat er in de Bijbel staat. Je kunt als kerk alleen al daarom nooit oordelend naar de ongelovige wereld wijzen.

Randy Newmam, de schrijver van het boek ‘Everyday church’ schijft: we kunnen het niet zomaar over Jezus hebben, en ervan uitgaan dat de mensen Hem direct plaatsen in het totaalbeeld van van schepping, zondeval, verlossing en toekomstige hoop. Alles moet worden verklaard.

Het wordt eenvoudiger wanneer we het eerst laten zien en dan erover spreken. Maar zelfs dan is er nog een hele kloof, die alleen overbrugt kan worden door tijd met die ander door te brengen. En daarom is de Alphacursus ook zo belangrijk. Maar ook in onze dagelijkse omgeving liggen ook legio aan kansen. We zullen dan wel contact moeten hebben met onze omgeving, en hen durven vertellen hoe goed God voor ons is.

Anders durven zijn.

In hoofdstuk 1 richtte Petrus zich vooral op het fundament van een gezond geloofsleven, maar in hoofdstuk 2 beschrijft Petrus  een mobiele tempel, een bewegende en levende tempel, opgebouwd uit levende stenen. Het hoofdthema:

Jezus volgen, bereid om je leven als offer in te zetten, om als priesters van God de genade van Hem te laten zien aan de wereld.

Petrus sluit met de verzen 1-5 aan op het vorige hoofdstuk, en roept op om actief het kwaad de rug toe te keren en het oude leven achter te laten om nu te gaan groeien:

ga met/op Jezus bouwen aan je geestelijk leven.

Aansluitend legt geeft hij aandacht aan het anders zijn, opvallende goed anders.  Niet omdat we humanistisch zo veel aardiger moeten zijn, maar omdat we als getuigen de boodschap van redding kracht bijzetten. En in vers 6 roept Petrus op om dat anders willen zijn, om je daarvoor in te zetten als offergave voor God. Niet zozeer voor mensen, niet om onszelf trots te kunnen voelen alsof wij iets bereikt hebben. Nee, het is eigenlijk iets doen waardoor je zelf niets meer kan doen. Door jezelf als offergave aan te bieden kan de Heilige Geest pas werken, dat gaat niet als ons zelf in de weg zit.

Offergave willen zijn doet pijn

Het anders zijn van Jezus in Zijn Joods religieuze context was de reden voor Zijn afwijzing, door met namen de religieuze leiders van zijn tijd. Anders zijn kost ook veel, vraagt veel incasseringsvermogen, het is een offer, en daar gaat dit hele gedeelte over. Opdat God mensen kan bereiken, wie er maar op ons pad komt. Of het nu de overheid is, werkgevers (meesters), of naar hen die slecht zijn voor ons. Ons leven als offer, met het doel om als priesters anderen in relatie te brengen met God.

Dus geen kerken stichten, maar met je leven het evangelie brengen, en reken maar dat dit weerstand oproept; te beginnen bij jouzelf. Want je wilt geen pijn en afwijzing ervaren, maar zult het als christen wel moeten aanvaarden in een wereld die zo anders en niet zelden anti is.
Paulus schrijft: gelijk geschreven staat: Zie, Ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. (Rom 9:33)  Geen gebouwen, maar geloof kenmerkt het nieuwe leven dat Petrus in het vorige hoofdstuk beschreef. In dit hoofdstuk vraagt Petrus om dit nieuwe leven in te zetten. We weten nu dat het volgen van deze steen des aanstoots betekent dat ook wij vervolging en afwijzing meemaken, want Jezus zegt: Een discipel staat niet boven zijn meester, of een slaaf boven zijn heer. Het is genoeg voor de discipel te worden als zijn meester, en voor de slaaf als zijn heer. Indien men aan de heer des huizes de naam Beëlzebul heeft gegeven, hoeveel te meer aan zijn huisgenoten! (Matt.10:25)

 

Roep het uit!

Petrus roept in vers 9 de gelovige volgelingen van Jezus op, om juist vanuit dit anders zijn te getuigen. De tijd van Petrus en Paulus was niet anders dan nu. Paulus schrijft dat zij(Efeziërs) vroeger zonder Christus waren…, zonder hoop en zonder God in de wereld. (Ef 2:12). Net als Petrus dat in de verzen 10-12 beschrijft, hoe er een oude status van ongeloof was, zonder hoop; maar hoe er nu een nieuwe status is om getuigen te zijn voor de wereld om ons heen.

Met het vreemde Griekse woord exagelloo in vers 9 legt Petrus uit hoe een ander tot voorbeeld te zijn. Exagelloo komt slechts één keer voor in het NT, maar wordt in het Griekse OT positief gebruikt om aan te geven hoe je de blijde boodschap kan delen. Zoals je geweldig nieuws presenteert met de woorden Heb je het al gehoord?.
Petrus zal wellicht wel hebben gedacht aan Psalm 9  15 opdat ik vertel van al uw roemrijke daden, in de poorten van de dochter van Sion juich over uw heil. Ditzelfde lezen we nu in vers 9:  een volk Hem ten eigendom; opdat jullie getuigen van de geweldige heerlijkheid van Hem.  En hoe kan het ook anders als je deel heb gekregen van die overlopende beker van Psalm 23. Zoals wanneer je de Heilige Geest hebt ontvangen en er stromen van levende water uit je binnenste stroomt (Joh.7:38). Oh, wee ons traditioneel christenen met ons doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Nee niet met een somber of vroom gezicht, maar roep het uit! Is dat ook zo bij jou en mij…of spelen we nog verstoppertje?

 

Als redders

Baptisten onderscheidden zich van traditionele kerken doordat ze van origine geen ambten hadden, geen menselijke posities. Baptisten namen de woorden van Petrus serieus, iedere gelovige is priester; man en vrouw. Dat maakte dan ook dat mannen en vrouwen tijdens de tweede grote opwekking (2nd Great Awakening) het evangelie predikte, waar ze maar konden. En waren het vaak vrouwen die nieuwe geloofsgemeenschappen stichtten. Met behulp van een kistje als verhoging werd op pleinen en in straten het evangelie gebracht. Hoor de roep van de gemeente!

 

Durf priester te zijn

Dan als laatste over onze functie als priesters. Dat is de positie die elke gelovige toegewezen heeft gekregen, om samen een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus. (v5).

Priesters hadden in het OT de functie om het volk te helpen om in goede relatie met God te komen, te blijven, en om God te loven met hun leven. Levieten deden dat door te zingen en muziek te maken, en priesters deden dat door te zorgen dat de individueel gelovige en de gemeente in reine relatie met God kon blijven.

Hun dienst was gericht op het geestelijk welzijn van de ander. Hun bediening begon ook met heiliging, precies zoals we in hoofdstuk 1 hebben gezien, dan konden zij hun taak opnemen. Of ze nu wilde of niet, ze waren voorbestemd om te dienen en hadden zelf geen landsdeel. Ze woonden als dienaren tussen heel het volk, en dienden God door het het volk te dienen. Hun blijde boodschap was: kom, hier is verzoening, vergeving, reiniging en lofprijs. En de hele dag was er gezang en muziek te horen rond tabernakel en tempel. Levende stenen.

Laat de genade zien.

Maar dan is er ook een heel diepe les in dit gedeelte (v18-25), dat niet goed uit de verf komt in de meeste vertalingen. Dat wij de wereld kunnen laten zien wat genade betekent. Ik heb alleen maar het woordje [zichtbaar] toegevoegd, waardoor de tekst plotseling laat zien wat die ‘Gode welgevallige offers’ zijn; wat bedoeld wordt met het heilig priesterschap. Onze lijdzaamheid, verdraagzaamheid is geen deugd, iets wat we van onszelf zouden kunnen. Wanneer anderen rot doen en wij beantwoorden dat met goeddoen, dan laten we zien wat God bij ons heeft gedaan 21Daarom zijn jullie geroepen, omdat ook de Gezalfde heeft geleden voor jullie, om jullie een voorbeeld na te laten, opdat jullie in Zijn voetstappen zouden treden. 22Die geen zonde gedaan heeft, noch dat er bedrog in Zijn mond gevonden is, 23die, als Hij uitgescholden werd, niet terug schold. Als Hij leed, dreigde hij niet, maar Hij gaf het over aan Hem, die rechtvaardig oordeelt; 24Hij, die onze zonden in Zijn lichaam op het [kruis]hout bracht, waarmee onze zonden zouden sterven, daardoor leven jullie nu in rechtvaardigheid. Want door zijn striemen zijn jullie genezen.

Met het laatste vers van hoofdstuk 2 is het alsof Petrus het er nog even insmeert. Jullie waren dwalende schapen, maar zijn omgekeerd tot de herder en hoeder van jullie zielen.

Wat is onze blijde boodschap? Kom naar de kerk en leer onze manieren? Zitten en horen wat je wil horen, en zingen wat je wil zingen, is dat de boodschap? Of zijn we bereid lijden te verdragen, om zo te laten zien wie Jezus is, hoe groot Gods genade is. En horen mensen om ons heen de roep: kom, hier is verzoening, vergeving, reiniging en lofprijs?

Een vraag als uitdaging:

  1. Zijn we als gemeente excentriek genoeg om het evangelie zo uit te dragen alsof het is dat we een cadeau presenteren?
    Zo nee, maak een plan met elkaar om dat op de een of andere wijze vorm te geven.
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

© 2020 Baptistengemeente Ichthus Alphen a/d Rijn
   

Met Petrus leren getuige te zijn in deze tijd.

Deze studie is geschreven om te helpen, en aan te moedigen om getuige te zijn, midden in onze samenleving waar het christelijke leven naar de rand is geduwd. Petrus gebruikt het beeld van levende stenen, aan elkaar verbonden, op elkaar voortbouwend. Maar dit alles op het fundament, de hoeksteen Jezus. Dat moet toch zeker een zichtbaar en levend gebouw worden? Jezus zei: een lamp zet je toch ook niet onder maatemmer(korenmaat).

Stilstand is achteruitgang is niet alleen een gezegde, dit is een geestelijke waarheid. Zij die achterbleven in de tocht die Israël ging door de woestijn, zij vielen als eerste ten prooi aan de vijand. Zo werkt satan met zijn listen. Hij weet dat gelovigen zwak zijn wanneer ze losraken van de geloofsgemeenschap. In het volgen van Jezus kennen we drie uitdagingen:

Paulus schrijft in Kolossenzen: Een christen is overgebracht van deze wereld naar het Koninkrijk van Jezus; van het duister in het licht. Om licht te verspreiden...maar lukt dat achter de voordeur, of vanachter de TV/PC?

Openlijk ons licht laten schijnen met de opdracht om geloof, genade, vergeving, liefde, moed, vertroosting en bemoediging te laten zien. Jezus heeft het geschonken, heeft ons geroepen om een kerk te zijn van levende stenen; om de boodschap van Gods redding door Jezus te verspreiden.

In deze studie helpt Petrus ons om keuzen te maken waardoor Jezus zichtbaar(der) wordt in ons leven. Petrus begreep als geen ander dat het best spannend kan zijn in een wereld die niets van Jezus wilde weten, waar je zelfs je leven niet zeker was wanneer je over Hem vertelde. Hij schreef deze brief als christen-coach om het team van Jezus naar de eindstreep te brengen. En één ding is duidelijk in ook deze brief: Geloven doe je samen het best!

Ontdek de rijke bemoediging en aanmoediging die Jezus ons door de pen van Petrus heeft gegeven. Veel leerplezier in de school van Jezus.

Groeikracht

 

Met dank aan Peter Briscoe van de Baptistengemeente Leiden die met de eerste uitgave mede een basis heeft gelegd voor deze studie.

1 Petrus 2

1Neem telkens afstand van alle kwaad, alle oneerlijkheid, hypocrisie, vijandigheid en alle negativiteit. 2En verlang naar onbedorven geestelijke melk zoals een pasgeboren zuigeling. 3Wannneer jullie dan de goedheid van de Heer geproefd hebben, groeien jullie in [Zijn] redding, 4dichter tot Hem, de levende steen; die enerzijds door mensen is afgewezen, maar door God is verkozen als kostbaar.

5Zo zijn ook jullie levende stenen tot opbouw van een geestelijk huis, als een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen, waardig geacht door God vanwege Jezus de Gezalfde. 6Daarom staat geschreven: "Zie ik leg in Sion een steen, een uitverkoren kostbare hoeksteen, en wie in Hem gelooft zal niet teleurgesteld zijn." 7Jullie die geloven zijn waardig, maar voor hen die niet geloven geldt: "de steen die is afgekeurd door de bouwlieden, is tot fundamentele hoeksteen geworden, 8en struikelsteen, en steen des aanstoots." Zij struikelen omdat ze aan het woord ongehoorzaam zijn - waartoe ze bestemd waren.

9Maar jullie zijn een uitverkoren nageslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Hem ten eigendom; opdat jullie getuigen van de geweldige heerlijkheid van Hem, die jullie uit het duister geroepen heeft in Zijn wonderbaar licht. 10Eerst waren jullie geen volk, maar nu volk van God, eerst zonder genade, nu onder Zijn genade.

11Geliefden, als gasten in deze wereld, [geestelijke] migranten, roep ik jullie op om lichamelijke verlangens te weerstaan; dezen bedreigen de ziel. 12Laat jullie leven tussen de ongelovigen opmerkzaam goed zijn, opdat wanneer zij jullie lasteren als slechte mensen, zij [toch] jullie goede werken opmerken, en God verheerlijken op de dag dat [Hij] acht op hen slaat.

13Schik jullie zelf onder elk gezag van de overheid, doe dit vanwege de Heer; of het nu een koning is die gezag heeft, 14of een handhaver die is aangesteld om slechterikken te veroordelen en goeden te erkennen. 15Want God wil dat jullie goed doen, om dwaze en onwetende mensen te laten zwijgen. 16Misbruik, als vrijen, jullie vrijheid niet om slechtheid te bedekken, maar om dienaren van God te zijn.

17Wees eervol naar allen, en heb broeders en zuster onvoorwaardelijk lief, in ontzag naar God, en eer de koning. 18Werknemers, schik jullie zelf onder het gezag van jullie werkgevers, met alle ontzag. Niet alleen naar de goeden en aardigen, maar ook naar onrechtvaardigen.

19Daardoor wordt genade [zichtbaar], als iemand leed verdraagt en ten onrechte lijdt, omdat diegene rekening met God houdt. 20Want kun je trots zijn als je gestraft wordt vanwege je fouten? Maar als je goed doet, en toch lijden moet verdragen, daarin is Gods genade [zichtbaar].

21Daarom zijn jullie geroepen, omdat ook de Gezalfde heeft geleden voor jullie, om jullie een voorbeeld na te laten, opdat jullie in Zijn voetstappen zouden treden. 22Die geen zonde gedaan heeft, noch dat er bedrog in Zijn mond gevonden is, 23die, als Hij uitgescholden werd, niet terug schold. Als Hij leed, dreigde hij niet, maar Hij gaf het over aan Hem die rechtvaardig oordeelt; 24Hij, die onze zonden in Zijn lichaam op het [kruis]hout bracht, waarmee onze zonden zouden sterven, zo leven we nu in rechtvaardigheid. Want door zijn striemen zijn jullie genezen.

25Jullie waren dwalende schapen, maar zijn omgekeerd tot de herder en hoeder van jullie zielen.

(JdR rev.2021.1)

 

 

 

 

Status:Idle

(JdR rev.2021.1)