In deze zevende studie, de vierde van het tweede deel, in de serie Levend bewijs, worden we geconfronteerd met de minst aantrekkelijke keuze: te willen lijden omdat God het wil. Petrus onderstreept dat dit het ECHTE evangelie is, lijden met een doel, waar wij in aardse zin niet beter van worden. Durf je de studie te lezen?

Lees HIER de inleiding. Schrijf je HIER in om op de hoogte te blijven van nieuwe studie-artikelen.

Een schilderij van de koptische christen Wael Mories.

Lees : HIER 1 Petrus 3:8-22

Luister hier naar het artikel

Wat is een geloofwaardig leven?

Stel jezelf vooraf de vraag: kan ik als gelovige geloofwaardig spreken over Jezus’ sterven, als dit sterven niet zichtbaar is in mijn aardse leven?

Evangelie betekent ‘blijde boodschap’, en Petrus vertelt in zijn eerste brief wat het ECHTE evangelie is, de ECHTE blijde boodschap. De eerste brief van Petrus kun je in een enkele zin omschrijven met: 

Laat je leven in geloof door God vormen in het lijden, om een getuige te zijn van Jezus, in liefdevolle offervaardigheid naar iedereen om je heen; houdt dit vol, want daarin ligt de zegen, genade, en de hoop op eeuwig leven; dat is het ECHTE evangelie

Een blijde boodschap waarin je moet kiezen om te lijden, is niet van deze tijd. Petrus had een andere boodschap voor de kerk dan menige populaire spreker in de evangelische kerken van vandaag. Charismatische sprekers strooien met beloften en blessings. Maar Petrus laat ‘het lijden’ 17 keer voorbij komen in 1 preek. Zouden we niet die samenkomsten moeten opzoeken waar lijden een centraal onderdeel van de verkondiging is?

Er is niets zo Rooms, onbijbels en ongeestelijks is als een evangelie waarin Jezus als lijdende knecht, en stervende koning aan een kruis wordt verkondigd – EN – tegelijk er NIET wordt gekozen om Jezus te volgen in gehoorzaamheid, door te kiezen voor lijden en tegen aardse welvaart. 

Welk mens kiest er nu voor lijden? 

We hebben het niet over lijden als een doel, zoals sommigen trots zijn omdat ze mee hebben gedaan aan een vastenweek o.i.d.
Petrus heeft het over het aanvaarden van lijden in stilte, omdat je ervoor kiest om het evangelie van Jezus daarin te willen uitdragen. Petrus schrijft dat zo krachtig in 3:1-4  1Op diezelfde wijze vrouwen, onderwerp je aan jullie mannen, opdat wanneer sommige mannen ongehoorzaam zijn aan het Woord, zij door de levensstijl van hun vrouwen gewonnen worden zonder een woord, 2en ze daardoor ontzag krijgen voor jullie pure levensstijl. 3Wat niet gaat over uiterlijkheden zoals mooie kapsels, goud of mode, 4maar wat ertoe doet en wat God kostbaar vindt, is het hart van een mens dat zuiver en bescheiden is, met een kalme geest.

Dit is een lijden waarin je de pijn voelt van het opgeven van je eigen rechten, je eigen mening, je eigen positie en ambities; en wanneer je dit doet, is het om Jezus een kans te geven om door jou heen zichzelf zichtbaar te maken, naar iemand die Jezus nog moet vinden. 

Het is een lijden waarin je leert zwijgen, leert bidden voor die ander, zelfs voor die ander die jou pijn doet, en hem/haar leert zegenen; en dit alles zonder dat je hier op aarde er zelf enigszins beter van wordt; Jezus volgen kost…! Nogmaals: je kiest daarvoor, om Jezus een kans te geven om door jou heen zichzelf zichtbaar te maken naar iemand die Jezus nog moet vinden.

Dit is waarom Jezus zegt in Markus 8:34: 

    1. Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij. – en in Lukas 14:26–28:
    2. Indien iemand tot Mij komt, en geen afstand wil nemen van zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen leven nog  belangrijk vindt, die kan mijn discipel niet zijn. Wie niet zijn kruis draagt en achter Mij komt, kan mijn discipel niet zijn. 

Listen van satan

Het is list van satan om kerken bezig te laten zijn met ‘pappen en nathouden’, met een evangelie te laten klinken die op MIJN redding is gericht, die mij een goed gevoel geeft, om meningen en leerstellingen correct te laten klinken, en een evangelie te verkondigen dat vooral niet teveel kost. Maar wanneer we ‘ja’ tegen Jezus zeggen, verwacht Hij dat we ons leven, onze tijd, ons geld inzetten om anderen met Jezus in relatie te brengen, en onze ego, rechten, ambities en meningen loslaten; ja, onszelf verloochenen.

Het is een leugen van satan om christenen het idee te geven dat de echte kerk op zaterdag of zondag samenkomt in een volgens een bepaalde visie perfecte dienst, die het ik-gerichte leven streelt. In Markus 12:41–44 beschrijft Jezus de ware kerk:

En Jezus ging tegenover de offerkist zitten en keek aandachtig hoe de mensen kopergeld in de offerkist wierpen. En vele rijken wierpen er veel in.  En er kwam een arme weduwe, die er twee koperstukjes in wierp, dat is een duit. En Hij riep zijn discipelen en zei tot hen: Voorzeker, Ik zeg jullie, deze arme weduwe heeft het meeste in de offerkist geworpen van allen, die er iets in geworpen hebben. Want allen hebben iets gegeven van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede gegeven, al wat zij had, haar hele levensonderhoud.

De kerk van Jezus is:

een gebroken kerk, die samenkomt om God te zoeken,
die leert om Jezus te volgen en om het aardse los te laten en alles te geven,
die elkaar opzoekt om elkaar te bemoedigen daarin vol te houden,
die samenkomt om in gebrokenheid God dank en lof te brengen.

Wat is aanbidding waard als diezelfde mens er niet voor kiest om zijn/haar aardse leven te willen verliezen. Wat is aanbidding waard als Ik-gericht zijn, materialisme, jaloezie, verstandelijk- en/of emotioneel christendom zo sterk aanwezig zijn. Wat is aanbidding waard als Gods ethiek wordt veracht en humanisme en seksueel gericht leven niet als ongeestelijk wordt afgewezen. Het Ik-gerichte, materialistische, zelfbevredigingsgerichte, verstandelijke- en/of  emotioneel afhankelijke leven wordt door Petrus omschreven als vijanden voor onze ziel zijn.

Daarom schrijft Petrus in 2:11

Geliefden, jullie zijn gasten en geestelijke vreemden in deze wereld, daarom roep ik jullie op om lichamelijke verlangens te weerstaan, want dezen bedreigen je ziel. 

 

Geest of vlees?

Een andere keuze is er niet. Ze staan lijnrecht tegenover elkaar.
Paulus schrijft in Rom.8:7

Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God;

en Petrus benadrukt de aardse tijdelijkheid in 1:23-25

Jullie zijn opnieuw geboren, nu niet uit zaad dat vergaat, maar uit het onsterfelijke en levende Woord van God, dat eeuwig is. Want alle mensen zijn als gras, lichamelijke schoonheid als een bloem in het gras; het gras verdort en de bloem verwelkt. 

Je kiest voor het aardse tijdelijke dat je ziel geen goed doet, of je kiest om Jezus te volgen, om je te laten dopen, waarmee je getuigt te zijn gestorven met Jezus. Maar dat is slechts het begin van het volgen van Jezus, het vraagt een vervolg! 

Deze taal van het kruis is simpelweg de meest krachtige verkondiging.

Als we het hebben over levend bewijs, dan is er eigenlijk geen andere optie dan het evangelie van de gekruisigde Jezus te vertellen met ons eigen leven, waarin we ervoor kiezen te sterven om een ander Jezus te kunnen laten vinden; dat is agapé-liefde. We worden pas geloofwaardig als ons spreken overeenkomt met het ECHTE evangelie van Jezus.

Daarom zei Fransiscus van Assisi:

Predik te allen tijde het evangelie, en gebruik indien nodig woorden.

Praktisch!

Leer te zwijgen, stop met kritiek, want daarmee vervloek je een ander. Dient de ander door hem/haar te vergeven EN te zegenen; en doe het opdat Jezus tot Zijn doel kan komen met die ander. Geef onrecht en pijn over aan de Vader die uiteindelijk rechtvaardig oordeelt, en die op Zijn tijd raad weet met die ‘onmogelijke’ ander.

Paulus schrijft: Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet. (Rom.12:14)

Jezus zegt: En oordeelt niet en je zult niet geoordeeld worden. En veroordeelt niet en je zult niet veroordeeld worden; laat los en je zult losgelaten worden. (Luk 6:37) – en – Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen, (Matt 5:44)

Tekstverwijzingen

In deze verzen wordt in het Grieks het lijden beschreven in de eerste brief van Petrus:

1:11, 2:19, 2:20, 2:21, 2:23, 3:8, 3:14, 3:17, 3:18, 4:1 (2x), 4:13, 4:15, 4:19, 5:1, 5:9, 5:10

Klik hier voor PDF
© 2022 Baptistengemeente Ichthus Alphen a/d Rijn