Paulus leert dat Jezus het hoofd is van de man, en de man het hoofd is van de vrouw. Is ‘hoofd’ wel de juiste vertaling voor het Griekse woord kefalè (κεφαλὴ)? Nee, want kefalè draagt niet de betekenis van ‘autoritaire leiding’, maar van oorsprong of bron. Het idee dat de man heerst over de vrouw is geestelijk gezien bijzonder onbijbels. In deze studie zien we het Bijbels fundament van Gods bedoeling met man&vrouw als bijzondere relatie, bedoeld om een geestelijk vruchtbare eenheid te zijn.

Luister hier naar het eerste deel van het artikel

Man+Vrouw = verscheidenheid in eenheid = samen naar Gods beeld

De eerste scheppingsfeiten op een rijtje vanuit Genesis:

 1. Alleen Adam als individu is naar Gods beeld geschapen (Gen.1:27 en Gen.5:1-2)

 2. In Genesis 2:21-25 zien we hoe Adam, die naar het beeld van God geschapen was, met al zijn eigenschappen wordt opgedeeld.

 3. HSV heeft het juist, waar staat dat God mannelijk(zachar) en vrouwelijk(neqevah) schiep.(dus niet man(ish) en vrouw(isha) zoals er in de NBG51 staat).

 4. Nadat God Eva uit Adam schiep bestonden mannelijk en vrouwelijk in afzonderlijke lichamen,

   • Zij werden daarmee man en vrouw, door hun eigenheid naar ziel en lichaam.
   • Maar nog steeds tot eenheid bedoeld.
 5. Het is deze bedoelde eenheid van man&vrouw waarvan Jezus zegt in Matt.19:4-6, dat het niet bedoeld is om verbroken te worden.
  Jezus leert ons dat het niet de bedoeling is om te tornen aan Gods bedoeling met man&vrouw.

Schepping van de mens

 

Gen. 1:27

En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.

Gen. 2:21–25

21 Toen deed de HERE God een diepe slaap op de mens vallen; en terwijl deze sliep, nam Hij een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. 22 En de HERE God bouwde de rib, die Hij uit de mens genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot de mens. 23 Toen zeide de mens: Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees; deze zal „mannin” heten, omdat zij uit de man genomen is. 24 Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn. 25 En zij beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw, maar zij schaamden zich voor elkander niet.

Gen. 5:1-2

1Dit is het boek van de afstammelingen van Adam. Op de dag dat God Adam schiep, maakte Hij hem naar de gelijkenis van God. 2Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen, en Hij zegende hen en gaf hun de naam ‘mens’, op de dag dat ze geschapen werden.

Matt.19:3-6

3En de Farizeeën kwamen naar Hem toe om Hem op de proef te stellen en zeiden tegen Hem: Is het een man toegestaan zijn vrouw om allerlei redenen te verstoten? 4En Hij antwoordde en zei tegen hen: Hebben jullie niet gelezen dat Hij Die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft, 5en gezegd heeft: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn, 6zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees? Dus, wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden.

Afhankelijkheid  in liefde naar Gods beeld

Paulus leert dat Jezus het hoofd is van de man, en de man het hoofd is van de vrouw. Hier staat in het Grieks kefalè (κεφαλὴ) voor ‘hoofd’. Wat niet de betekenis draagt van ‘autoritaire leiding’, maar van oorsprong of bron. Het gaat hier dus om een afhankelijkheidsrelatie.
Ik vat samen wat Paulus ons leert in Efeziërs 5:22-33. Vergelijkingen die de relatie laten zien tussen God de Vader, Jezus de Zoon, de gemeente, en man & vrouw.

 1. God de Vader is de bron van Leven voor Jezus. Jezus is de bron van leven voor de gemeente.

  • In het huwelijk is Jezus de bron van geestelijk leven. In een gezin waar man en vrouw samen geloven, eerst voor de man, dan voor de vrouw.
   Een geestelijke scheppingsvolgorde die God nooit ongedaan gemaakt heeft. God werkt volgens zijn scheppingsprincipe, wanneer we dat aanvaarden komt daar zegen uit voort.

 2. God is de bron; Jezus is het kanaal van Vaders liefde voor de hele gemeente, voor Gods gezin.

  • In het huwelijk is de man bedoeld om het geestelijk kanaal van Jezus’ liefde te zijn, voor zijn vrouw en gezin.
   De vrouw is binnen het huwelijk van twee gelovigen dus geestelijk afhankelijk van de mannelijke zegen, en de man draagt daarmee een ongelooflijke grote geestelijke verantwoording. Wat dan als een gelovige vrouw een ongelovige man heeft? Dat behandel ik later.

 3. Omwille van de eenheid is Jezus afhankelijk van de Vader, en is de gemeente afhankelijk van Jezus, en heeft Jezus de gemeente nodig om zichzelf zichtbaar te maken op aarde.

  • In het huwelijk is, omwille van de eenheid, de vrouw afhankelijk van haar man, maar is ook omgekeerd de man afhankelijk van zijn vrouw om zijn geestelijke leven zichtbaar te maken.

 4. Jezus dient Zij Vader in volledige overgave, en de Vader plaatst Jezus daarom boven alles. Zo is het ook bedoeld dat de gemeente Jezus dient en boven zichzelf aanvaard als God in volledige overgave. Tegelijk geeft Jezus de gemeente (2 of meer) geestelijke autoriteit.

  • In het huwelijk dient de vrouw de man, vereert de man haar, en stelt haar boven alles. Een geestelijk gezonde man zou zijn vrouw ook de autoriteit behoren toe te vertrouwen.

 5. Jezus stond voortdurend in relatie met de Vader, in denken, gebed en getuigenis; Hij deed niets zonder de Vader.
  Zo behoort ook de gemeente in relatie met Jezus te staan, zonder mij kunt gij niets doen (Joh.15:5).

  • Zo horen in het huwelijk man en vrouw als eenheid voortduren in relatie met elkaar te staan; in denken, gebed en getuigenis. Zonder elkaar zijn ze geestelijk beperkt.

 6. Jezus heeft in opofferende liefde Zijn leven afgelegd, was bereid te sterven om Zijn gemeente het leven in eeuwigheid te geven.

  • Zo is het in het huwelijk bedoeld dat de man in opofferende liefde, als Christus bereid is te sterven, om zijn gezin het leven in eeuwigheid te geven.

 7. Jezus verzorgt Zijn gemeente omdat het een deel van hemzelf is,  (blijf in Mij gelijk ik in u)

  • In het huwelijk is het bedoeld dat de man zijn vrouw verzorgd, omdat het een deel van hemzelf is.

Het huwelijksleven Efeziërs 5:22-33

22 Vrouwen, weest aan je man onderdanig zoals aan de Here, 23 want de man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van Zijn gemeente; Hij is het, die zijn lichaam in stand houdt. 24 Nu dan, zoals de gemeente zich onder Christus stelt, zo ook de vrouw aan haar man, in alles.

25 Mannen, heb je vrouw lief, zoals Christus Zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, 26 om haar te heiligen, haar met water reinigend door [Zijn] woord, 27 om zo de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zó dat zij heilig is en onbesmet. 28 Zo zijn [ook] de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief; 29 want niemand haat ooit zijn eigen lichaam, maar hij voedt het en verzorgt het, zoals Christus de gemeente, 30 omdat wij leden zijn van zijn lichaam. 31 Daarom zal een man [zijn] vader en [zijn] moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn.
32 Dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en [op] de gemeente. 33 Nu dan ook jullie, laat ieder voor zich zijn eigen vrouw zó liefhebben als zichzelf en de vrouw moet respect hebben voor haar man.

Verscheidenheid in liefde naar Gods beeld

Luister hier naar het tweede deel van het artikel

Leven in Gods bedoeling opent een geestelijk kanaal van zegen

In de eerste brief aan de Korintiërs verklapt Paulus het geheim van het open kanaal van zegen.

Daar zien we twee voorbeelden in vers 1 Kor.7:12 en 13.

 1. Een gelovige man met ongelovige vrouw, en
 2. een gelovige vrouw met ongelovige man.

In beide gevallen is er geen conflict tussen gelovige en ongelovige, ze aanvaarden elkaar zoals in een goed huwelijk gewoon is. De ongelovige man of vrouw deelt in de zegen van de gelovige partner (wow!), en ook de kinderen delen in de zegen, door het geloof van die ene gelovige in het gezin.
De kinderen zijn zelfs geheiligd in het geloof van die ene, en de zegen en de bescherming die God over de gelovige geeft, deze  stroomt door de gelovige naar hen met wie ze verbonden zijn.

Hier zien we dat de geestelijke verhouding ‘eerst man dan vrouw’ niet geldt, en de geestelijk gelovige vrouw zelfs boven haar man gesteld is, in relatie met God.

Stel jezelf dan voor dat beide gelovig zijn en leven zoals ik hiervoor beschreef. Welk een machtige geestelijke doorwerking dat heeft op het gezin en de omgeving. Paulus noemde het in Efeze 5 ‘een geheimenis’, en dat is terecht, want geestelijk gebeurt er heel veel in een gezin met gelovige ouders.

1 Kor 7:12 Maar tot de overigen zeg ik, niet de Here: heeft een broeder een ongelovige vrouw, die er mee instemt met hem samen te wonen, dan moet hij haar niet wegsturen. 13 En een vrouw moet, als zij een ongelovige man heeft, die er mee instemt met hem samen te wonen, die man niet verstoten. 14 Want de ongelovige man is geheiligd in zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd in de broeder. Anders zouden immers jullie kinderen onrein zijn, maar nu zijn zij heilig.

Gods plan voor de mens was vanaf het begin niet op de aarde gericht

Een opmerkelijk vers.

Er is een opmerkelijk Bijbelvers waar bijna iedereen overheen leest, dat het geheim verklapt waarvoor we geroepen zijn.

In Gen. 2:15 staat: En de Here God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te bewerken en te bewaken. Dat was de opdracht…

…wat was de opdracht?

Dat Adam het paradijs moest bewerken en bewaken, ja het paradijs…het geestelijk domein waar hij God kon ontmoeten. Adam had daarmee de verantwoording gekregen over iets heel groots, iets geestelijks.

Binnen die geestelijke tuin stond die boom waarvan hij niet mocht eten, dan zou het fout gaan. Daarin wordt duidelijk hoe dun de scheidslijn was tussen het geestelijk genieten van Gods heerlijkheid – en – getrokken worden tot een verleidelijk verlangen waardoor je relatie met God verstoord wordt. Mannen en vrouwen die menen dat aardse/lichamelijke verlangens hun levens mogen verrijken en bepalen, die zijn bezig van God gescheiden te raken, en leven ten diepste een weg die tot de dood leidt. De hof van Eden leert ons alles daarover.

Wanneer Adam en Eva namelijk eten van die begeerlijke maar verboden vrucht, dan worden ze deel van het aardse leven, ze raken gebonden aan het aardse.

Dan staat er in Gen.3:23: Toen zond de Here God hem weg uit de hof van Eden om de aardbodem te bewerken, waaruit hij genomen was.

Eerst geplaatst in de hof om het geestelijke te bewerken en te bewaken, vervolgens daar geplaatst waar aardse verlangens de mensheid in zijn greep houden.

De leervraag die uit de geschiedenis van Adam en Eva voortkomt is:

Zoeken we excuus om aardse verlangens te laten gelden als mannen en vrouwen, of zoeken we opnieuw om deel te hebben aan die geestelijke tuin; om die te bewaren en te bewaken?

Tenslotte kort over de seksuele begeerten die mannen en vrouwen hebben.

Een onderdeel van die boom met haar begeerlijke vruchten heeft met ons man- en vrouwzijn te maken, en dat gaat over seksualiteit. Bedoeld als intimiteit binnen gezonde huwelijken. Intimiteit gaat over veiligheid, daar waar je elkaars naaktheid wel opmerkt, maar dat niet tot schaamte leidt; zoals in de beginne. Dus terug naar zoals God het had bedoeld, waar man&vrouw één zijn. Seksualiteit is niet bedoeld ter bevrediging van lusten; niet binnen het huwelijk, en zeker niet buiten het huwelijk.

Seksualiteit, samen met andere lichamelijke verlangens, vormen midden in Gods geestelijke tuin een risico, waardoor je geestelijk los kan komen van intimiteit met God.

Daarom dat de gericht zijn op vleselijk verlangen, vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet (Rom.8:7)
En Petrus schrijft: Geliefden, jullie zijn gasten en geestelijke vreemden in deze wereld, daarom roep ik jullie op om lichamelijke verlangens te weerstaan, want dezen bedreigen je ziel (1Petr.2:11)

Jij en ik als gelovigen hebben net als Adam verantwoording gekregen over iets heel groots.

Wij Adams en Eva’s hebben verantwoording om onze geestelijke tuin te bewerken en te bewaken. Seksualiteit is daarin heilig binnen het bedoelde verbond tussen man&vrouw. Daarover later meer.

Category Man&vrouw
Plaats een reactie:

*

Jouw e-mailadres wordt niet getoond!

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

© 2022 Baptistengemeente Ichthus Alphen a/d Rijn