In het voorgaande artikel is duidelijk geworden dat het huwelijk een enorme geestelijke diepgang en geestelijk nut kent. In deze studie, in de serie man-vrouw&huwelijk, gaan we door op het vorige, maar nu met de man en de vrouw onder de geestelijke loep. En ook voor deze studie geldt: de religieuze bril, de humanistische bril, de wettische bril, de kritische bril…ze moeten eerst allemaal af om de grote en geestelijk roeping van mannen en vrouwen binnen het huwelijk te zien.

Luister hier naar het eerste deel van het artikel

Mannen zoals Jezus

Aards leven is meer geestelijk dan je denkt.

De schepping en het aardse leven als geestelijke werkelijkheid zien is wellicht nieuw voor je.
Dat was het niet voor het oude Israël en de discipelen die met Jezus onderweg gingen. Zij hadden ziekten zien verdwijnen, mensen uit de dood zien op staan, brood en vis zien vermeerderen zonder ophouden, woeste golven en storm zien stillen, vissen in hun net zien zwemmen, water in wijn zien veranderen…etc. En dan heb ik het nog niet over Mozes, Elia, Elisa en Jesaja. Als het oude Israël de geboden van God niet naleefde gaf de aarde geen opbrengst en was er misgeboorte, dan reageerde de schepping en materie direct op geestelijke keuzen. Alles hier op aarde is direct verbonden aan de geestelijke keuzen van haar bewoners.

Of ik nu materialistisch- en welzijnsgericht leef – of – op Jezus en God gericht leef; beiden zijn even geestelijk en brengen consequenties voort.
Toen ik in Zuid-Afrika een man ontmoette die, net als de Baälpriesters in 1Kon.18:28, zich over zijn hele lijf insnijdingen had gemaakt bij seances om het kwaad en de angst te overwinnen, bracht die levensstijl voor hem en zijn naasten alleen maar meer angst, ziekten en armoede teweeg. Toen hij mij vertelde wat er daar gebeurde, toen besefte ik dat er heel veel gaande is tussen hemel en aarde. Deze man leerde Jezus kennen, en behalve dat zijn angsten verdwenen kwam er zegen in materiële zin. Ja, met Jezus zijn we meer dan overwinnaars; zij het dat we dan wel rekening moeten houden met Zijn geestelijke principes, ook in het huwelijk. De uitdaging die je hebt bij zegeningen in aardse zin is om niet op de materie of welzijn gericht te gaan leven, maar op Jezus. Dat geldt ook voor het huwelijk. Niet het huwelijk is het einddoel, Jezus is het einddoel. Door op Hem gericht te leven wordt het huwelijk gezegend.

Paulus schrijft: dat we niet te strijden hebben tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. (Ef 6:12).
Het huwelijk is een geestelijke leefomgeving, daar wordt in de hemelse gewesten om gevochten, daar wil satan graag ellende zaaien. Juist omdat God het huwelijk zo belangrijk vindt doet satan er alles aan huwelijken kapot te maken. De geestelijke keuzen die we maken als individu binnen het huwelijk geven satan ruimte of ontnemen satan macht. Op Jezus gericht leven in het huwelijk maakt ons meer dan overwinnaar en werkt door op de welzijnsbeleving van het hele huwelijk en gezin.

Mannen als Jezus maken het verschil

Paulus schrijft in Efeziërs 5:25–30: Mannen, hebt je vrouw lief, gelijk Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen; en haar reinigende door het waterbad met het woord zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zó dat zij heilig is en onbesmet. Zo zijn [ook] de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief; want niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt het en koestert het, zoals Christus de gemeente, omdat wij leden zijn van zijn lichaam.

Ongeestelijke mannen die slechts op grond van kerkelijke traditie hun man-zijn vorm geven, en met de Bijbel zwaaien om vrouw en kinderen tot gehoorzaamheid te dwingen; die mannen maken geestelijk meer kapot dan hen lief is. Met bovengenoemde tekst moet jij als man beseffen dat jouw vrouw geestelijk afhankelijk is van jouw geestelijke volwassenheid. Zij kan ook alleen verantwoording afleggen naar jou wanneer jij – als Jezus – je leven inzet voor jouw vrouw. Paulus is duidelijk in 1Kor.7 dat een niet geestelijke man maakt dat de vrouw direct onder Jezus staat. Dus mannen, wil je geestelijk iets te zeggen hebben, dan moet eerst jouw relatie met Jezus in orde zijn. En dan kun je niet anders dan naar Jezus kijken met de tekst van Paulus voor ogen Mannen, hebt je vrouw lief, gelijk Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft.
Je mag heel veel vinden van je vrouw, en wellicht is ze echt niet perfect, maar dan wil ik je herinneren aan dat Jezus Zijn leven gaf voor o.a. ons mannen terwijl wij nog zondaren waren(Rom. 5:8 ).

Paulus verheft daarmee het huwelijk tot een geestelijke werk waar de man dienaar wordt als Jezus.

Jezus heeft nooit zijn macht en autoriteit gebruikt naar Zijn discipelen, maar met geduld heeft Hij ze gevormd en hen in Zijn dood het Leven geschonken. Dit is het geestelijk principe van het Bijbels bedoeld huwelijk, en een opdracht voor alle gehuwde mannen.

Mannen die vanuit traditioneel kerkelijke overtuigingen vrouwen als geestelijk minderen beschouwen, ontnemen hun vrouwen en kinderen het zicht op Jezus.

Er is geen kerkelijk morele wet die kan bepalen hoe een huwelijk geleefd moet worden. Jezus leefde het voor en wordt door Paulus voor ons mannen als voorbeeld neergezet. Dan kunnen we onszelf spiegelen aan Jezus die zichzelf gaf tot in de dood voor de gelovigen, ‘zijn vrouw’, om haar te verhogen. 
In een christelijk gezin zijn het eerst de mannen die hun vrouwen verhogen; dan de vrouwen die hun man eren (verhogen). Daarin leren de kinderen om hun ouders te eren. Met het tonen van dat ‘elkander eren’ zullen ook de ouders hun kinderen geestelijk verder brengen. Een dergelijk huwelijk is een geestelijk loflied op zichzelf; zo’n huwelijk brengt de hemelse gewesten in beweging.

Mannen! Kom tot bekering, volg Jezus en dien je gezin. Dan zal Hij jou te zijner tijd verhogen (1Petr. 5:6).

 

Luister hier naar het tweede deel van het artikel

Vrouwen zoals Jezus

Wanneer Paulus de positie van de vrouw “onder” de man beschrijft in 1Kor.14:34, Ef.5:22 of Kol.3:18 is dat geen hiërarchische gezagsverhouding zoals de kerk dat in het verleden heeft geleerd. Toen werd de vrouw verlaagd, zelfs in gelovige gezinnen, waar haar enige recht het aanrecht was.
Nee, het gaat hier om de geestelijke positie waarin kansen en bedreigingen aanwezig zijn.

Eigenlijk is het vreemd dat kerkelijke traditie is gericht op sekse. Maar de geestelijke scheppingsorde gaat niet over mannen en vrouwen als seksuele wezens, maar gaat over hun ziel en geest.
De ziel van een vrouw is anders dan de ziel van een man. God heeft ze beiden bedoeld om in dit leven complementair te zijn. Enerzijds om nieuw leven voort te brengen waarin iets van hen beiden ligt, anderzijds om de kinderen te dienen met hun uniciteit als man en vrouw. Kinderen hebben beiden nodig om geestelijk gezond op te groeien.

Nogmaals: in Jezus zijn beide zielen echter gelijk, al mag hun rol anders zijn. In Jezus is de mannelijke ziel niet boven de vrouwelijke ziel gesteld (Gal. 3:28). Stop dus met de andere gelovige op haar of zijn sekse te typeren, dat is ongeestelijk en onbijbels. Besef dat die ander in Christus geestelijk jouw gelijke is.

Onze huwelijken spelen zich af binnen de geestelijke wereld, en daarom moeten we wel rekening houden met de geestelijke hiërarchie die Paulus beschrijft, hij doet dat niet voor niets. Paulus stipt iets aan waar je geestelijk rekening mee moet houden. LET OP! Wat nu geschreven wordt is ook in het OT beschreven, o.a. in Num.30, en er is wijsheid nodig om dit te begrijpen.

Wanneer Paulus schrijft in 1 Korintiërs 11:10 Daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben vanwege de engelen, moeten we niet denken aan een hoedje of sjaal. Hier moet de geestelijke bril opgezet worden.

Mijn dochter van 13 begreep dit direct toen ik haar deze tekst liet lezen en vroeg: “aan welke engel denk jij, waar de vrouw rekening mee moet houden?”. Ze antwoordde: “satan, die Eva verleidde”. We moeten terug naar de eerste ontmoeting van een engel en een vrouw, de ontmoeting tussen Eva en satan. Wanneer we daar naar kijken begrijpen we wat Paulus bedoeld. Voor ze zich liet verleiden was Eva volkomen in eenheid met Adam. Beiden waren ze als levende zielen verbonden aan God, geestelijk gelijken ,met ieder zijn/haar eigen rol binnen die eenheid. Dan komt het moment dat satan zich opdringt bij Eva, en er niets tussen Eva en satan in stond.
Een hoedje of sjaal zou niets hebben geholpen, maar Adam had er tussenin moeten staan.

Paulus spreekt over de geestelijke scheppingsorde, niet over de vrouw of man als andere sekse. Het gaat hier ten diepste over de geestelijke eenheid die door satan werd vernield en in Jezus wordt hersteld.

Eva is geestelijk kwetsbaarder gebleken.
Dat gaat niet over een minderwaardige kwetsbaarheid, maar over kwetsbaarheid als gave. Ja, kwetsbaarheid is een kostbaar onderdeel van de schepping. Een van satans sterkste karaktereigenschappen die hij zelf niet kan onderdrukken is de zucht om kwetsbaren aan te vallen en te misbruiken.
Het was door deze zucht dat satan het ook niet kon laten om Jezus, die zich in volkomen kwetsbaarheid overgaf, om Hem aan het kruis te laten slaan. Waar satan zonde door kwetsbaarheid de wereld in wist te brengen, daar maakte satan ook de redding mogelijk door de kwetsbaarheid van Jezus te “misbruiken”. WOW, wat een wijsheid van God om satan zo te vangen in zijn eigen kwaad!

Daarom schrijft Paulus in 1Kor.11:3 Ik wil echter, dat gij dit weet: het hoofd van iedere man is Christus, het hoofd der vrouw is de man, en het hoofd van Christus is God. Niet om de vrouw de mindere te maken, maar juist om die grootste gave van kwetsbaarheid waar Jezus door werkt, om deze te beschermen. Dat roept mannen op tot verantwoording i.p.v. dat vrouwen beperkingen opgelegd moeten krijgen.

Waar is de man die zijn vrouw geestelijk beschermt, zegent en helpt haar gaven in te zetten? Waar is die man die bereid is zich als christus te geven, bereid om zelfs voor haar te sterven, opdat zij verhoogd kan worden. Dat is wellicht helemaal nieuw voor je, maar dit is hoe God het ons in de Bijbel leert.

De kracht van een geestelijk getrouwde vrouw.

Met bovenstaande voor ogen bedoelt Paulus te zeggen: “vrouw, je kunt niet onder je geestelijke man vandaan om zelfstandig geestelijke taken op je te nemen, dan ben je kwetsbaar. Laat daarom je hoofd bedekt zijn met de zegen en bescherming van je man, dan draag je geestelijke autoriteit vanuit zijn zegen.
We hebben het hier dus over haar geestelijk handelen onder de zegen van een gelovige man. Het gaat hier ten diepste om de eerder beschreven eenheid van het huwelijk.
Omdat de vrouw zich met o.a. bidden en dienen in de gemeente op het geestelijk erf begeeft heeft zij geestelijke bescherming en autoriteit nodig. Je kunt man en vrouw niet uit elkaar halen, je kunt de gelovige vrouw nooit los van haar gelovige man beoordelen.

Je kunt een gelovige vrouw van een gelovige man in de gemeente nooit een beperking opleggen zonder haar gelovige man daarmee te beperken. Daar is wijsheid voor nodig om dat te begrijpen.

Met haar gaven en talenten zullen ze beiden, in eenheid, naar Gods bedoeling tot hun recht komen. De vrouw in Jezus doet niet onder aan de man want ze zijn in hun eenheid tot Gods beeld geschapen, niet alleen de man. Genesis 1:27 En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.

Wat in kerkelijke context nog wel eens gebeurde en nog gebeurt, is dat geestelijke vrouwen van een geestelijke man beperkingen worden opgelegd door andere mannen, of door het kerksysteem met haar dogmatiek.
Ik ril van de gedachten dat mijn vrouw onder de geestelijke verantwoording valt van één of andere broeder. De Bijbel leert dat ik geestelijk verantwoordelijk voor haar ben. Dus vrouwen! Wanneer jij innig in relatie met Jezus en je man leeft, en de Heilige Geest leidt jou om in de gemeente een taak op je te nemen, en je hebt daar samen met je man voor gebeden, wie is dan de man die over jou zou heersen?
Een vrouw onder leiding van een ander dan haar eigen man beperken is geestelijk gezien on-Bijbels. Tegelijk zijn er heel veel voorbeelden waar vrouwen zich in die verkeerd nederige houding lieten verleiden door ongeestelijke voormannen in de kerk en tot overspel kwamen. Het seksueel overspel begon daar met het geestelijk overspel, waar vrouwen geestelijk andere mannen gingen aanhangen, en mannen geestelijk gingen heersen over anderen dan hun eigen vrouw.

Vrouwen, eer je eigen man en ken je kwetsbaarheid!
Vrouwen, weet dat God je gaven heeft gegeven om dezen altijd in eenheid met je eigen man in te zetten.

Maar tegelijk moet ik met Paulus zeggen: jouw eerste verantwoording ligt thuis om te zorgen dat je kinderen in liefde opgroeien en Jezus leren kennen (Tit.2:4). Dat is ook de reden waarom Joodse vrouwen zoals Hanna pas als weduwe in de tempel mochten dienen (Num.30:9-15 en Luk.2:36-38). En dat geestelijk dienen geldt ook voor vrouwen die niet gehuwd zijn, en nu direct onder Jezus vallen. Denk hierbij aan Corrie ten Boom, een geestelijke autoriteit.

Hier is op geestelijk vlak nog veel te leren en te winnen in kerken, alleen moeten we de Bijbel geestelijk gaan leren lezen, zonder dietraditioneel kerkelijke bril en zonder vooringenomenheid.

In een latere studie over vrouwen worden de z.g.n. verbodsteksten over vrouwen vanuit geestelijk oogpunt opnieuw bekeken.
Category Man&vrouw
Plaats een reactie:

*

Jouw e-mailadres wordt niet getoond!

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

© 2022 Baptistengemeente Ichthus Alphen a/d Rijn