Vrouwen die meewerkte, aan de verkondiging van het evangelie, worden veel genoemd in de Bijbel. Dorkas, Maria, Tryfena, Tryfosa, Persis, Rufus’ moeder enz. Febe was diaken en Junia (v) en Andronicus (m) worden door Paulus in Rom.16:7 zelfs onder de apostelen genoemd; deelgenoten, en niet “mannen van naam” zoals NBG51 het vertaald.  Dat waren geen vrouwen die “kindjes moesten baren” en thuis voor hun man moesten zorgen, maar geestelijke vrouwen, net als Lydia. Vrouwen waar Paulus geen commentaar op had, vrouwen die één in Christus naast Paulus meewerkte.

Artikel in PDF

De brieven van Paulus aan Timotheüs zijn persoonlijk pastoraal en onderwijzend. Hij geeft daarin ook advies over zaken die in de gemeente van Efeze speelden. Paulus schreef een grammaticaal complexe brief, die kun je niet ‘even’ vertalen. We gaan slechts acht verzen daaruit bespreken, en toch moet dit artikel in drieën opgedeeld worden. Het zou anders te lang en te moeilijk worden om het voor iedereen leesbaar te laten zijn. In het eerste deel van dit artikel wordt een summiere samenvatting van de vorige artikelen gegeven; in het tweede deel de samenvatting en het algemene karakter van 1 Timotheüs; en in het derde deel, voor diegene die het kan volgen, de theologische onderbouwing en verklaring vanuit de Griekse tekst van de verzen 8-15. Daarachter een voorgestelde vertaling/parafrasering.

Deel 1 – De voorgaande artikelen samengevat

Samengevat

 1. Man&vrouw in Christus tonen Gods heerlijkheid, zijn samen volkomen beelddragers. 
 2. Wedergeboren man&vrouw, in relatie met Jezus, geven zegen door naar:
  • ongelovige partner,
  • kinderen,
  • gemeente,
  • maatschappij.
 3. Man of vrouw in Christus zijn bedoeld tot het uitdragen van Gods liefde in de boodschap van Jezus.

Eerder gedane Bijbelse vondsten:

 1. In deel 6, Paulus, vrouwen en de Korinthiërs, zien we dat er maar één woord voor is voor zowel vrouw als echtgenote, en dat is gunè. De omstandigheid die Paulus beschrijft bepaalt hoe het moet worden vertaald.
 2. Er is geen wet door God gegeven die het spreken of profeteren door vrouwen verbiedt, God stelde reeds in het OT vrouwen aan als profetessen of als leiders.
 3. Het hoofdthema van de 1 Korinthiërs luidt: dat iedereen een kanaal van geestelijke zegen hoort te zijn voor de ander en voor de gemeenschap. Dat ieder dienstbaar is tot bescherming voor de zwakken, met Jezus voor ogen. Opdat Jezus en de door Hem bewerkte redding zichtbaar wordt. 
 4. Paulus laat in 1Kor.11:5 zien dat vrouwen mogen spreken en profeteren, met een bedekking op hun hoofd. Dat is haar man als ze gehuwd is, of Christus als ze ongehuwd is.  Lees ook Efeze.5 
 5. Kor.14:34-35 kan daarom onmogelijk als verbodstekst voor geestelijk gezonde vrouwen door Paulus zijn bedoeld, en misschien zelfs niet origineel van Paulus komen. 
 6. Paulus ziet het huwelijk als geestelijk, niet maatschappelijk. In 1Kor.7 leren we dat de gelovige vrouw onder Christus, boven haar ongelovige man staat, niet om leiding te geven, maar om zegen door te geven. In haar geloof is haar gezin geheiligd. 
 7. In de eerder studies 1, 3 en 4 is de geestelijke eenheid van echtgenoot-echtgenote behandeld, de bedoelde eenheid die niet gescheiden mag worden (Matt.19:6). In die eenheid dragen zij het beeld van God uit.
 8. Paulus moest laveren tussen de cultuurverschillen om de christenen niet onnodig in onmin te laten vallen t.o.v. hun omgeving, waar het huwelijk maatschappelijk ook een functie had.

Deel 2 – Grote lijnen van 1 Timotheüs

De brieven aan Timotheüs, wie, wat waar?

Paulus schreef aan Timotheüs die in Efeze diende. Efeze was de hoofdstad van Klein Azië. Een stad van afgoderij, werelds vermaak en rijkdom. Het lag in huidige West Turkije. Het was rijk geworden vanwege de geografische ligging. Handel van zee kon via Efeze naar heel het westen van Klein Azië worden getransporteerd.

De eerste opwekking vond er plaats bij Joden die door Johannes eerder gedoopt waren, en nu onder de naam van Jezus werden gedoopt (Hand.19). In Hand.20:29 horen we Paulus zeggen “Zelf weet ik, dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen” en in de verzen 33-35 vat Paulus heel de eerste brief aan de Korinthiërs samen als hij tegen de oudsten van Efeze zegt: “Ik heb niemands zilver of goud of kleding begeerd; zelf weet gij, dat deze handen in mijn behoeften en in die van hen, die bij mij waren, hebben voorzien. Ik heb u in alles getoond, dat men door zo te arbeiden zich de zwakken moet aantrekken en zich de woorden van de Here Jezus herinneren, die zelf gezegd heeft: Het is zaliger te geven dan te ontvangen.”

De Efeziërs worden aangesproken door Jezus in Openb.2:1-7. Dan blijkt de spanning tussen gemeente en heidense cultuur erg voelbaar. Daar worden de wolven bij name genoemd, de Nikolaïeten. Mogelijk een Joodse of heidense sekte. In de brief aan Pergamum worden deze Nikolaïeten als seksueel immoreel geclassificeerd. Wellicht dezelfden die Paulus noemt in 2Tim.3:6: die zich in de huizen indringen en vrouwtjes weten in te palmen, die met zonden beladen zijn en gedreven worden door velerlei begeerten.

Efeze kenmerkte zich door religieuze pracht. Er waren vrouwelijk priesters in de heidense tempels en tempelprostitutie. De in het vorige deel genoemde godin van de jacht en vruchtbaarheid, Artemis, had daar in Efeze haar tempel⁠1; een van de zeven wereldwonderen. Alleen dat al maakt ons bewust van, dat de gemeente van toen moest leven temidden van een cultuur waar men zuchtte naar rijkdom, schoonheid, en seksueel vermaak. Dat maakt de brief van Paulus in eens een stuk duidelijker, daardoor ga je beseffen waarop Paulus schrijft wat hij schrijft. 

Een beeld van Efeze uit die tijd krijg je in het eerste deel van deze video.

In die omgeving moest Timotheüs werken, en met dit beeld voor ogen gaan we naar de eerste brief kijken.

Indeling van de eerste brief aan Timotheüs. (lees het voor jezelf!)

 1. Waarschuwing tegen wetticisme en dwaalleraars
 2. Oproep tot een geestelijk deugdzaam leven
  1. belang van gebed, Paulus als voorbeeld
  2. mannen dienen te bidden met reine handen, met een zuiver hart
  3. vrouwen dienen bescheiden te zijn
  4. een vrouw dient bewust te zijn van haar geestelijke positie, haar eerste verantwoordelijkheden, en de verleidingen die er liggen (zie ook hfdst.5).
 3. Geestelijke verantwoording in de gemeente vraagt geestelijk gezonde levens.
  Dat geldt voor opzieners, diakenen en oudsten (zie ook hfdst.5).
 4. Onderwijs, speciaal voor Timotheüs.
 5. Over oudsten en culturele gevaren waar vrouwen mee te maken hadden, en advies.
 6. Culturele situaties 
  1. Slaven, rijkdom en waarschuwingen daartegen.
  2. geestelijke en morele lessen
   • de leer van Jezus en Godsvrucht
   • nijd, twist….etc. door verkeerd denken
   • tevredenheid en niet op het materiële gericht leren zijn
   • jagen naar geestelijk gaven en deugden
   • strijdbaarheid tot het einde, waar het loon is.

Over welke vrouwen heeft Paulus het in deze brief?

Paulus verbood vrouwen niet te spreken (zie 1Kor.11:5). Geestelijke vrouwen dienden met Paulus aan de frontlijn. Vrouwen zoals zoals Eudokia en Syntyche, Priscilla en Aquilla die Apollos het evangelie van Jezus onderwees, waarbij Priscilla dus niet zweeg maar onderwees. Zie in Rom.16 de enorme lijst van vrouwen zoals Febe die diaken was, Maria, Junia (v) en Andronicus (m) die zelfs onder de apostelen worden genoemd, Tryfena, Tryfosa, Persis, Rufus’ moeder enz. Dat waren geen vrouwen die “kindjes moesten baren” en thuis voor hun man moesten zorgen. Dat waren geestelijke vrouwen, net als Lydia, die overigens uit de buurt van Efeze kwam. Had Paulus daar commentaar op, of stonden die als gelijken één in Christus naast Paulus?

Met dit voor ogen mogen we stellen dat de vrouwen die in 1 Timotheüs worden genoemd, vrouwen waren die geestelijk onvolwassen waren, of kwetsbaar binnen de verleidelijke cultuur. Vrouwen die het deugdzaam geestelijk leven nog moesten leren.

Daarmee ook de vraag: schreef Paulus om deze vrouwen te beperken? Of was het om deze vrouwen, de gemeente, en Timotheüs te beschermen en te laten opgroeien tot volkomenheid? Paulus is duidelijk over zijn beweegredenen om instructies te geven. In zijn brief aan de Efeziërs schrijft hij over het doel van de aanstelling van apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Niet om te beperken of menselijke leiding te hebben over anderen, maar om alle heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Dan, als we ons aan de waarheid houden, groeien wij in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus (Ef.4:15).

Geestelijke groei, geestelijke volwassenheid, geestelijke standvastigheid, geestelijke dienstbaarheid, dat zijn de doelen Paulus voor ogen heeft; geen autoriteit van mens naar mens!

Dit zal voor sommigen al voldoende zijn om te snappen dat Paulus in deze brief aan Timotheüs, noch in enige andere brief, een wet neerlegt waarmee alle vrouwen in alle gemeenten, en in alle huwelijke moeten zwijgen. In 1Kor.7 en Rom.16 wordt duidelijk dat Paulus het volgende voorstaat:

 1. dat mannen en vrouwen onderdeel uitmaken van geestelijk gezonde huwelijken, 
 2. dat alleenstaande mannen en vrouwen volledig in de bediening van het evangelie kunnen staan,
 3. dat echtparen als eenheid in de bediening van het evangelie staan, 
 4. en dat wanneer echtparen kinderen hebben, daar de eerste verantwoordelijkheid ligt, en dat zij daar kunnen leren om te dienen in de plaatselijke gemeente (Ef.6:1-9, Kol3:18-21, 1Tim.3:4, Tit.1:6). 
 5. En dat het gezin een prachtige plek is om te leren te volharden in het geestelijk leven met Jezus.

In het derde deel hierna wordt het thema vanuit het Grieks theologisch uitgediept. Dit zal wellicht niet voor ieder eenvoudig zijn, maar het is toegevoegd om de Bijbel op eerlijke wijze te kunnen verstaan. 

anImage_2.tiff

1 https://www.christipedia.nl/wiki/Artemis_van_Efeze

Deel 3 – Theologische verklaring van 1 Timotheüs 2:8-15

Klik op de + om de verklaring te openen

Deze brief, net als die aan de Korintiërs, benadrukt het ongeestelijk gedrag bij bepaalde vrouwen. Paulus gebruikte telkens woorden die de innerlijke houding benadrukken, niet zozeer de handeling. Het vertalen moet m.i. daarom gericht zijn op de houding. Wanneer Paulus in de verzen 13-15 de man&vrouw relatie van Adam en Eva als voorbeeld neemt, dan mag duidelijk zijn dat hij de verhouding tussen echtgenoot en echtgenote op zijn netvlies heeft.

Sommige Bijbelcommentaren beginnen bij vers 9 dat begint met hosautos. Dit betekent ‘evenzo’ of ‘hetzelfde geldt voor’ en verwijst dus naar vers 8, daar moeten we beginnen. Eerst is dus de man, de Adam aan de beurt. Als er staat dat Paulus verlangt dat de mannen bidden in iedere plaats, met opheffing van heilige handen, zonder boosheid en twist, dan gaat het Paulus overduidelijk om het innerlijk geestelijk leven. Zowel mannen als vrouwen liggen onder het vergrootglas.

Met de HSV als voorbeeld zien we hoe een vertaling het uiterlijk religieus gedrag kan benadrukken i.p.v. het innerlijk geestelijk leven. Met de vertaling “wil ik” In vers 9 legt de HSV woorden in de mond van Paulus die hij onmogelijk bedoeld kan hebben. Paulus gebruikte het Griekse boelomai dat een verlangend karakter heeft. De HSV doet dit nogmaals in 12b maar nu door het “ik wil” toe te voegen waar het in het Grieks niet staat. Hopelijk is het duidelijk dat de vertaling een moreel verbiedende kant op kan sturen, of de geestelijk opbouwende kant. Welke kant zou Jezus opsturen?

Misdragingen en geestelijke consequenties

Eerst nu een zeer belangrijke uitspraak van Paulus die hier zijdelings mee te maken heeft, maar ons een beter begrip geeft met het ook op de gemeente (daar komt Efeze 5:22-33 weer langs).  In 1 Tim 5:22 schrijft Paulus: Leg niemand overijld (snel zonder nadenken) de handen op, heb ook geen deel aan de zonden van anderen, houd u rein.  Kort twee dingen hierover:

 1. Wanneer Timotheüs iemand geestelijke verantwoording zou geven (handen opleggen) voor een bepaalde taak, en het leven van die persoon is niet volledig aan Jezus toegewijd, dan krijgt Timotheüs de gevolgen daarvan zeker op zijn eigen hoofd terug. Hij krijgt er deel aan door de schade die dat voortbrengt in relaties, gemeente en evangelieverkondiging. 
 2. Wanneer Timotheüs de handen op zou leggen, door b.v. de man uit van een echtpaar geestelijke verantwoording te geven als opziener, terwijl diens vrouw in zonden leeft, ook dan krijgt Timotheüs dat ongenadig op zijn hoofd terug, als ook de gemeente. 

Hopelijk is het duidelijk dat Paulus doormiddel van deze brief Timotheüs wil beschermen, maar ook de gemeente, en natuurlijk het ware evangelie en de verspreiding daarvan. 

Groeien naar geestelijke volwassenheid

Dan terug naar 1Tim.2:12 waar we lezen dat Paulus “niet toestaat” dat een guné (vrouw) mannen onderwijst. In 1Kor11:5 geeft Paulus aan onder welke voorwaarde ze mag spreken/profeteren/bidden in de gemeente. Daarmee zien we dat het hier niet gaat over vrouwen die in geestelijke eenheid met hun man, hun plek innemen. 1Tim.2:12 kan niet zeggen dat geestelijk gezonde vrouwen moeten zwijgen tegen mannen. Even los van de vraag of dat het hun eigen man is, of mannen in de gemeente.

We zien dat Paulus zich richt tot vrouwen die zich kennelijk niet dienstbaar kunnen gedragen naar een man, en dan zeker in de gemeente hun mond moeten houden. Dat geldt sowieso voor gehuwde en ongehuwde ongeestelijke mannen en vrouwen in de gemeente. Paulus roept op om de dienstbare houding eerst thuis als echtgenote en moeder te leren voordat ze in de gemeente mogen spreken. Dit is volkomen in lijn met wat Paulus ook zegt tegen mannen “Als iemand geen leiding kan geven aan zijn huisgezin, hoe zou hij dan voor de gemeente van God kunnen zorgen?” (1Tim 3:5). 

In de verzen 11 en 12 zien we iets opmerkelijks, wederom een prachtig voorbeeld van hoe Paulus gezonde en ongezonde zaken tegenover elkaar zet. Paulus noemt eerst de godvrezende vrouwen, dan spreekt hij zijn afkeur uit dat er vrouwen zijn die mannen beleren en overheersen, om vervolgens zijn verlangen uit te spreken, dat vrouwen zich rustig laten discipelen, want hier staat, mantanetoo in het Grieks. 

Paulus zou er zeker geen probleem mee hebben als vrouwen hun mannen zouden discipelen om hen te leren wat Jezus heeft opgedragen, maar ze doen het kennelijk belerend, met een verkeerde houding. Het gaat dus niet om de inhoud van de leer, maar om de houding. 

Complementair

Om de verhouding tussen man en vrouw geestelijk te verduidelijken het volgende uit het OT. Eva werd door God als hulp (ezer) aangesteld tegenover (neged) haar man. Dat heeft de HSV goed vertaald. Er staat neged, wat alleen goed verstaan wordt zoals twee puzzelstukken. Twee delen die tegenover – en – in elkaar één geheel vormen. Is de vrouw als ezer (hulp) dan slaafs? Dat mag je menen, maar God noemt zichzelf ezer (hulp) van Israël, is God dan slaaf t.o.v. Israel? Hiermee kunnen we niet anders dan de vrouw als hulpe opwaarderen. Zonder haar kan de man niet het volledige beeld van God tonen in deze wereld.

Jezus is het beeld van de onzichtbare God (Kol.1:15), en de gemeente Zijn lichaam (Ef.5:23). Hoe kunnen we de eigenschappen die God van zichzelf in de vrouw heeft gelegd dan onzichtbaar houden? Wat begon bij  Adam, die als beeld van God werd geschapen, werd opgedeeld in mannelijk en vrouwelijk. Samen met haar man is ze naar het beeld van God geschapen. Het gaat niet over lichamelijke en seksuele eigenschappen, maar om eigenschappen van de ziel. Een wedergeboren vrouw als seksueel wezen beschouwen, en haar daarom beperken om het beeld uit te dragen dat God in haar heeft gelegd, daarmee wordt m.i. God niet geëerd.

Eerlijk vertalen

Bedoelde Paulus “ik sta niet toe dat vrouwen (m.v.) een man (e.v.) onderwijzen” als hij het Griekse ouk epitrepoo gebruikt? Ouk epitrepoo staat niet in de gebiedende wijs maar in de indicatieve wijs. De vertaler kan als eerste sturen door het als gebiedend te laten klinken, maar ook door bijwoorden te plaatsen.
De NBG51 begint b.v. met “maar”, de HSV met “want”, de NKJ met “en”, de NBV voegt een “dus” toe. Dan lijkt het er op dat Paulus een conclusie trekt, iets definitiefs communiceert. Maar het ouk epitrepoo, vertaald met “ik sta niet toe”, staat in de grammaticale vorm dat aangeeft dat het te maken heeft met een situatie (hier en nu), een situatie in contrast met een verwachting of verlangen. Daarmee ontstaat de vertaling: “hierom sta ik nu niet toe” of hierom sta ik daarom niet toe” of “hierom sta ik daarom nu niet toe”. Paulus verwijst naar een reden.

Het woord epitrepoo vinden we achttien keer in het NT, en het heeft altijd het karakter van vergund zijn. Geen negatief verbod. Paulus vergund het bepaalde vrouwen (nog) niet te onderwijzen.  Het gaat hier over die ene gemeente Efeze, in die geestelijke hoedanigheid. Zij kwamen uit- en leefden onder een cultuur die verre van christelijk was, en waarmee ze daar en toen te dealen hadden. Ze zaten in het groeiproces waar Jezus in Matt.28 alle discipelen opdroeg: “leer ze te onderhouden!”. De reden kan niet anders zijn dan dat zij nog moesten loskomen van de cultuurgewoonten die niet in overeenstemming waren met het evangelie, waardoor ze anderen nog niet konden onderwijzen om te onderhouden wat Jezus had geboden.

Griekse zegswijze

Dan het volgende in vers 12, waar staat “Want ik sta niet [ouk] toe dat een vrouw onderwijs geeft, en ook niet [oude] dat zij de man overheerst, maar ik wil dat zij zich stilhoudt”. Wanneer in het Grieks de woorden ouk en dan oude in één zin elkaar opvolgen wordt een onderscheid tussen twee zaken bevestigd, om ze vervolgens samen af te zetten tegenover iets anders. Ook hier zien we dat contrast terugkomen. Paulus gebruikt deze ouk…oude-constructie 30 keer in zijn brieven. In de meeste vertalingen van 1Tim.2:12 is deze vorm vertaald met “en ook niet / of”. Dat is niet in overeenstemming met de wijze van schrijven van Paulus.

Dat klinkt moeilijk, maar we zien dit duidelijk in Gal.3:28. De verschillen tussen Jood en Griek (οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην), en tussen slaaf en vrije (οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος) vallen weg IN Christus. Voor mannelijk en vrouwelijk gebruikt Paulus οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ, noch…en. Dit doet hij kennelijk om het onderscheid tussen mannelijk en vrouwelijk zonder Christus te benadrukken, en tegelijk de bedoelde en geschapen eenheid van man en vrouw te benadrukken. In Gal.3:28 wordt met een opsomming het menselijk onderscheid zonder Christus, in zijn geheel afgezet tegenover: zonder onderscheid in Christus. 

Ik geef hier een ander voorbeeld van hoe het ene met het andere vergeleken, en/of bevestigd wordt: οὐκ ἔστιν δίκαιος οὐδὲ εἷς – Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één (Rom 3:10), dit staat in zijn geheel in contrast met: de gerechtigheid door het geloof in Christus (3:21). 

Heersen over of zelfbeschikking

Dan mogen vrouwen volgens de NBV niet “over mannen heersen”, maar wat betekent dat?
De NBG51 en de HSV vertalen het met de man, waarmee ze alle mannen bedoelen. Terwijl het Grieks spreekt over een man. Over welke man? En kennelijk was dat heersen ook een cultuurgegeven. In Macedonië was feminisme in ieder geval niet vreemd, zie vorig artikel.

In vers 12 gaat δέ vooraf aan vrouwen. Een veel gebruikt woordje dat veel betekenissen kent maar doorgaans contrast aangeeft. We kunnen het vertalen met daarom, waarmee de volgende vertaling ontstaat: Voor nu vergun ik daarom vrouwen niet te beleren noch een man te overheersen, maar zich te laten gelden in een rustige houding. Let op dat ik hier het Grieks εἶναι (einai) heb vertaald met zich laten gelden. De vorm die gebruikt wordt is een actieve vorm van “er zijn”; het benadrukt de houding die wordt genoemd. Het daarom wijst op overheersend gedrag, op mode zoals opvallende kleding, haardracht en sieraden. Paulus gebruikt het contrast.

Volgens sommigen is het de vrouw niet toegestaan gezag (autentein) te hebben over de man. Soms wordt het vertaald met heersen. Het woord autentein een samenvoeging is van twee woorden, autos (zelf) en anuoo (zijn). Het gaat over iemand die autonoom wil zijn, die gericht is op zichzelf. Het karakter dat daarmee beschreven wordt is: zelfbeschikking, zelfverwezenlijking, etc. Paulus wijst met autentein wederom op het contrast zoals beschreven is in de verzen 9 en 10. Dat zijn vrouwelijke geloofshelden, en geen onderdanigen keukenhulpen. 

Stel dat je nu nog steeds niet overtuigd bent en het toch als verbod als universeel wilt laten gelden voor alle tijden in alle gemeenten. Dan de vragen: 1. welke wet, en 2 voor wie geldt de wet?  Er is in het OT geen wet te vinden dat een vrouw een man niet mag onderwijzen en geen wet die een vrouw verbied om leiding te nemen. En Paulus is duidelijk dat waar de wet wel spreekt, deze voor de zondaar geldt. Vrouwen die met Paulus op reis waren, in hun geloof in Jezus, zij waren vrij van de wet. Zij leefden hun geloof en droegen vrucht door de Heilige Geest waarover Paulus schrijft: Tegen zodanige mensen is de wet niet (Gal 5:23).
Wanneer iemand dus wetten wil toepassen in de gemeente, dan bestaat die gemeente kennelijk uit mensen die niet gered zijn door hun persoonlijk geloof in- en wandel met Jezus. Dan hebben we een groter probleem dan vrouwen.

Passief of actief – ondergeschikt of heersend

Om wederom het karakter van Paulus’ woorden goed te vertalen kijken we hoe de vertalers van HSV de verzen 11 en 12a hebben vertaald “11 Een vrouw moet zich laten onderwijzen in stilheid, in alle onderdanigheid.12aWant ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft”.  

Dan de cruciale vraag: staat er in vers 11 ‘een vrouw’, of ‘een echtgenote’? Het Grieks kent dat onderscheid niet, dat wordt door de context bepaald.

De vertaling “moeten laten onderwijzen” klinkt alsof de vrouw haar nederige plek aangewezen wordt door Paulus. Maar het eerder genoemde werkwoord discipelen (mantanetoo) staat in  een actieve vorm. Daarmee vraagt Paulus aan vrouwen om een actieve leerhouding aan te nemen. De rust en de nederigheid die Paulus aanbeveelt staan staan beide in de ‘en datief’, wat aangeeft dat er stilstand is. Het klinkt vreemd dat je in rust actief aan het leren bent. Maar Paulus geeft daarmee weer het contrast aan, nu tussen diegene die over anderen willen heersen en de in vers 9-10 genoemde God vererende vrouwen. Het Grieks woordenboek van Bauwer schrijft over die rust: “een rustige houding, in tegenstelling van een controlerende overheersende”. Dat is nu precies wat Paulus doet, de tegenstellingen laten spreken. 

Groeiend naar geestelijk moederschap

Ik herhaal dat Paulus telkens woorden gebruikte die de innerlijke geloofshouding benadrukken. Het vertalen moet m.i. daarom gericht zijn op hart en houding. Met dat voor ogen kijken we naar vers 15 dat vertaald kan worden met: In het moederschap ligt haar redding, mits in geloof, liefde en heiligheid, met zelfbeheersing. 

Waar de meeste vertalingen kiezen voor het baren van kinderen, werd er in het klassiek Grieks ook moederschap mee aangegeven. Omdat het woord τεκνογονία (teknogonia) maar één keer gebruikt wordt in de Bijbel moeten we buiten de Bijbel de betekenis terugvinden. Paulus wist natuurlijk dat het moederschap een vrouw niet kon redden, maar haar wel kon helpen in het leerproces daartoe. Paulus schrijft aan de Filippenzen: Daarom, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw redding (zelfde woord) bewerken met vreze en beven. (Fil.2:12) Dat moet Paulus ook voor die vrouwen uit Efeze bedoeld hebben, dat is in lijn met zijn denken en schrijven. 

Mannen, wat bedoelde Paulus met ‘heilige handen’? 

Ja, nu ook de mannen, want dat was het grote voorbeeld voor de vrouwen, daar begon Paulus deze perikoop mee. Eerder hebben we gezien hoe werelds, onzedelijk en onheilig de culturen waren. Met dat culturele beeld voor ogen moeten we Paulus woorden verstaan. Paulus schreef: ik verlang ernaar dat mannen bidden, in iedere plaats, met opheffing van heilige handen, zonder boosheid en twist. De Griekse cultuur was een macho cultuur waarin kracht, mannelijke schoonheid en wijsheid de status bepaalde. Gezien die cultuur kunnen we er bijna zeker van zijn dat Paulus bedoelde: vrij van seksuele zonden, zonder ergernis/boosheid en ruzie in je huwelijk?

Wie liggen hiermee als eerste onder de loep, man of vrouw? 

Mannen worden in de tekst opgeroepen om heilige handen op te heffen. Dit vraagt om aandacht. Heilig is in de kerk vaak versimpeld tot ‘apart gezet’. Maar heilig betekent in de diepste zin van het woord: ‘geschikt en gereinigd als offer’ of zoals een priester ‘geschikt en gereinigd om te offeren’. De functie van de priester en het offer was, om de weg naar God de Vader vrij te maken voor een ander.
Man, ben jij als Christus dat offer, die priester, waardoor jouw vrouw vrij in relatie kan staan met Jezus, en door Hem met de Vader?

Paulus schreef aan die Efeziërs: Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, (Ef 5:25). Hopelijk zien we nu de samenhang van de Bijbel, de samenhang van wat Paulus schrijft en bedoeld.
Mannen krijgen hier geestelijke verantwoordelijkheid naar de vrouw. Daarmee is 1Tim.2:8-15 geheel in overstemming met Ef.5:22-33 en 1Kor.11:11 En toch, in de Here is evenmin de vrouw zonder man iets, als de man zonder vrouw. Het gaat daarbij over man en vrouw in de huwelijksrelatie. Daarmee staat noch de vrouw en noch de man op zichzelf. Maar dat wordt vervolgd, dan zal ik dieper ingaan op de geestelijke functie en positie van opzieners diakenen en oudsten die ook in deze brief zijn genoemd.

Het gedeelte geparafraseerd vanaf vers 8

Ik wil daarom van mannen, waar ze ook zijn, dat hun “handen” nergens mee bevuild zijn. Er mag geen boosheid en ruzie bij hen te vinden zijn, opdat ze kunnen bidden, en er dus niets tussen hen en Jezus in staat.
En zo ook, dat bij vrouwen de weg naar boven niet verstoord is. Dat hun verlangens niet uitgaan naar het aardse, de uiterlijke pracht, maar dat ze in waardigheid en eenvoud, de geestelijk weg openhouden, opdat ook zijn kunnen bidden en leven, zoals vrouwen die God eren in handel en wandel. 

Vrouwen die hun verlangens laten vullen door het aardse, door uiterlijke pracht moeten eerst de weg van Jezus in nederigheid leren gaan. Daarom vergun ik vrouwen niet te onderwijzen noch over de man te heersen, maar dat vrouwen zich laten gelden in een rustige houding. Jullie moeten weten dat de man er eerder was dan jij, denk aan Adam en Eva, Adam liet zich niet verleiden, de vrouw liet het toe zich te laten verleiden. Leer daaruit je kwetsbaarheid! In het moederschap kun je de redding bevestigen; althans, wanneer je volhard in geloof, liefde en heiligheid, met zelfbeheersing. (z.o. 1Petr.3:1-6) 

Plaats een reactie:

*

Jouw e-mailadres wordt niet getoond!

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

© 2022 Baptistengemeente Ichthus Alphen a/d Rijn